Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kręcku nr 30

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kręcku nr 30

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 POŁOŻONEGO W KRĘCKU NR 30

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze, składający się z: 1 pokoju, kuchni, łazienki, skrytki i wiatrołapu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,28 m2. Do lokalu przynależą trzy pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 10,38 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 340/3 o pow. 0,1984 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00030697/0. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową – EU= 445,39 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową – EK= 779,93 kWh/(m2 . rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – EP=233,58 kWh/(m2 . rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2 – Eco2 = 0,01 t CO2 /(m2 . rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – Uoze = 95,67 %

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 340/3 w Kręcku.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000 r. z późniejszymi zmianami działka nr 340/3 oznaczona jest symbolem „M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.

CENA  WYWOŁAWCZA

47.400,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 9.480,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 480,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 22 września 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Kręcku nr 30”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 22 września 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 września 2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 12:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszy przetarg odbył się 9 sierpnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 23 sierpnia 2023 r. do 26 września 2023 r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec