Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy Placu Dworcowym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy Placu Dworcowym

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony

części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek,

położonej w Zbąszynku, przy Placu Dworcowymoznaczonej przez gminę nr 8 o pow. 45 m2,

wchodzącej w skład  kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 273/22

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Przetarg został ograniczony do mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 1 i przy Placu Dworcowym 1 oraz właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do gruntu przeznaczonego do dzierżawy.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00028631/3.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

ustalona została w wysokości  9,22 zł /słownie: złotych dziewięć i dwadzieścia dwa grosze/

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do 30 czerwca każdego roku

na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek

nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców, czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie, w wysokości równowartości pieniężnej 1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS, za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł) w kwocie 1,80 zł.

/słownie:  złotych jeden i osiemdziesiąt groszy/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do dnia 28 lipca 2022r. na konto Gminy Zbąszynek

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wpłata z dopiskiem „wadium na dzierżawę ogrodu nr 8 przy Placu Dworcowym w Zbąszynku.”

Przy wpłacie na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej 
do 28 lipca 2022r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 05 sierpnia 2022r.  Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do 28 lipca 2022r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 02 sierpnia 2022r. 

Przetarg odbędzie się 03 sierpnia 2022r. o godzinie 1000

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek  złotych.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.)  upłynął w dniu  24 czerwca 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. (68) 3910337.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej  ustawie o ochronie danych osobowych RODO  oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i  rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 27 czerwca 2022r. do dnia 29 lipca 2022r.     

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z