Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację

o przeznaczeniu do sprzedaży

nieruchomości zabudowanej  budynkiem byłego internatu w Rogozińcu

na działce oznaczonej geodezyjnie nr 100/15 o pow. 0,4400 ha.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest  księga wieczysta KW nr ZG1S/00042487/2.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu w celu dokonywania napraw, konserwacji urządzeń infrastrukturalnych oraz usuwania awarii infrastruktury technicznej przebiegającej przez działkę nr 100/15 służącej obsłudze nieruchomości przyległej, a zabudowanej kompleksem obiektów zespołu szkół leśnych w Rogozińcu oznaczonej działką nr 100/17. 

Budynek internatu w złym stanie technicznym o pow. użytkowej parteru 982,70 m2, poddasza 981,10 m2 i piwnicy 239,20 m2 z dostępem do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa doprowadzona jest do nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka oznaczona symbolem 

„U11” – Usługi. Obszar przestrzeni publicznej.

W ewidencji gruntów i budynków działka  100/15 w Rogozińcu  

oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Cena  nieruchomości  ustalona została w wysokości  500.000,00 zł

/słownie: pięćset tysięcy złotych/.

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej
wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży
    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 24 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od 12 lipca 2022r. do 24 sierpnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO