Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5718
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr LVII/52/2023 z dnia 25 września 2023r. na czas nieoznaczony

część nieruchomości gruntowej oznaczonej przez gminę nr 1 o pow. 1 m2, położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chlastawa,  zatwierdzonego uchwałą nr XXI/34/2004 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 04 października 2004r. działka nr 118/3 (Chlastawa) posiada następujące przeznaczenie: WS – teren wód powierzchniowych.

Dla nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00057045/0.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: na czas nieograniczony służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Babimost Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach, w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac .

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 30,00 zł.

/słownie: złotych trzydzieści/.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1570 ze zm.) do kwoty rocznego czynszu doliczony zostanie

należny podatek VAT (w wysokości 23%).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto  Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie §3 Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych
na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków kończy się 09 listopada 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 września 2023r. do 09 listopada 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ