Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała Nr XLVIII/66/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. na czas nieoznaczony

  część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Kościelnej oznaczonej przez gminę nr 6 o pow. 468 m2, wchodzącej w skład kompleksu ogrodów, oznaczonej geodezyjnie nr działki 334 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00040156/9.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 18,72 zł.

/słownie: złotych osiemnaście i siedemdziesiąt dwa grosze/.

Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 62/2020 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 07 lipca 2020r. w sprawie wysokości stawki czynszowej.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto  Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu
Filia Zbąszynek nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych, na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 09 maja 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 marca 2023r. do 09 maja 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony