Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Zbąszynku, w rejonie ul. Wojska Polskiego w ciągu zabudowy garażowej.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Zbąszynku, w rejonie ul. Wojska Polskiego w ciągu zabudowy garażowej.

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną

oznaczoną geodezyjnie nr działki 810 o pow. 23 m2

położoną w Zbąszynku, w rejonie ul. Wojska Polskiego

w ciągu zabudowy garażowej.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1S/00029164/5.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 810 w Zbąszynku.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka 810 oznaczona jest symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  6.700,00 zł. 

/słownie: złotych sześć tysięcy siedemset/        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 344), osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 29 maja 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach  17 kwietnia 2023r. do 29 maja 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy