Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

206/2024

z dnia

24.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną geodezyjnie nr 171/12 o pow. 0,0687 ha w obrębie wsi Kosieczyn zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 125 m2.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość oznaczoną geodezyjnie nr 171/12 o pow. 0,0687 ha w obrębie wsi Kosieczyn zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 125 m2.

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży

nieruchomość oznaczoną geodezyjnie nr 171/12 o pow. 0,0687 ha w obrębie wsi Kosieczyn

zabudowaną dwoma budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej 125 m2.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030200/0.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka 171/12 oznaczona jest symbolem„M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.

Działka 171/12 zlokalizowana jest w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Kosieczyn ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ  w  uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  54.100,00 zł. 

/słownie: złotych pięćdziesiąt cztery tysiące sto/        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570) sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 344 ze zmianami), osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 13 października 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach  31sierpnia 2023r. do 13 października 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec