Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położonych w Kosieczynie, przy ul. Głównej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położonych w Kosieczynie, przy ul. Głównej

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z dwóch działek oznaczonych geodezyjnie:

nr 171/3 o pow.  125 m2,

nr 171/10 o pow. 20 m2,

położonych w Kosieczynie, przy ul. Głównej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 171/1 w Kosieczynie.

Z uwagi na kształt i położenie działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomość, a właściciel nieruchomości przyległej nr 171/1 zamierza tę nieruchomość nabyć.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030200/0.

Nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 171/3 i 171/10 w Kosieczynie.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działki 171/3 i 171/10  oznaczone są symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  9.000,00 zł. 

/słownie: złotych dziewięć tysięcy/        

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570) sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgodnie z zapisem art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 344), osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu  składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 11 października 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach  29 sierpnia 2023r. do 11 października 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy