Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7195
/
/
Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Burmistrz Zbąszynka

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony na okres do 3 lat lokal użytkowy o pow. 86,04 m2 położony w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku przy ul. Sportowej 1, na działce geodezyjnej nr 158/2 o pow. 4394 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności niepublicznego przedszkola.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW ZG1S/00028234/0.

Czynsz najmu wynosi 10,00 zł + podatek VAT za jeden oddział przedszkolny miesięcznie.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 29 czerwca 2022 r. 

Wykaz zdjęto 10 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek