Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. lokal mieszkalny nr 4 położony w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 87, na działce geodezyjnej nr 715/2 o pow. 1 100 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030182/7. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na parterze i poddaszu, składa się z: 1 pokoju i kuchni (na parterze) oraz 2 pokoi na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,18 m². Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,91 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.
  2. udział w działce gruntu położonej w Kosieczynie przy ul. Głównej 87, na działce geodezyjnej nr 715/1 o pow. 2 752 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030260/8.

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 48,18 m2 i przynależną komórką o pow. 10,91 m2 oraz udziału w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1269/10000 części. Udział w wysokości 1/8 do działki gruntu nr 715/1.

C E N A   S P R Z E D A Ż Y

95 000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 14 lutego 2023 r.

Wykaz zdjęto 28 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy