Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Gdańskiej nr 2 w Zbąszynku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Gdańskiej nr 2 w Zbąszynku

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Gdańskiej nr 2 w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym, budynek o dwóch kondygnacjach. Budynek znajduje się na działce geodezyjnej nr 61/11 o pow. 157 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr  KW ZG1S/00028284/5.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 57,80 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 121/1000 części. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,45 m2.

 C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

127 680,00,00   zł

w tym wartość udziału w gruncie  1 140,00 zł

Nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji.

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 15 czerwca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych