Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Decyzja Starosty Lubelskiego odnośnie mienia gromadzkiego

OGŁOSZENIE

Decyzja Starosty Lubelskiego odnośnie mienia gromadzkiego

Lublin, dnia 11 sierpnia 2022 r.

IGM.6821.3.53.2022.MM2

D E C Y Z J A

       Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 140) oraz art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.    poz. 735, z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Bełżyc znak: MGP.6871.2.2022.AS z dnia 01.06.2022

 o r z e k a m

uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Zagórze jednostka ewidencyjna Bełżyce, stanowiącej działki nr 222/1 o pow. 0.0514 ha i nr 224/1 o pow. 0.0137 ha

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem znak: MGP.6871.2.2022.AS z dnia 01.06.2022 r. Burmistrz Bełżyc   zwrócił się o stwierdzenie, że działki nr 222/1 o pow. 0.0514 ha i nr 224/1 o pow. 0.0137 ha położone w obrębie ewidencyjnym Zagórze jednostka ewidencyjna Bełżyce, stanowią mienie gromadzkie.

Obecnie w rejestrze gruntów i budynków w stosunku do w/w działek wpisane jest władanie samoistne – Ochotnicza Straż Pożarna we wsi Zagórze (bez wskazanego dokumentu własności). Według zapisu w ewidencji gruntów przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem  Bi – inne tereny zabudowane. Działka nr 222/1 zabudowana jest budynkiem remizy.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Lublinie Filia Wydziału Geodezji w Bełżycach z upoważnienia Starosty Lubelskiego znak:  GGN-I.6621.1.384.2022 RC z dnia 25.04.2022 r. w rejestrze gruntów obrębu Zagórze  z 1978 r. wykazana była działka nr 222/1 o pow. ogólnej 0,06 ha zapisana na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu jako posiadacza. Użytek przedmiotowej działki określony był jako – tereny osiedlowe RIIIa. Działki nr 224/1 w przedmiotowym rejestrze gruntów nie było wykazanej. W rejestrze gruntów tego obrębu z 1999 r. wykazana była działka nr 222/1 o pow. ogólnej 0,05 ha oraz działka nr 224/1 o ogólnej powierzchni 0,01 ha, obie działki zapisane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu jako władającego. Użytek gruntowy działki nr 222/1 i nr 224/1 określony był jako BRIIIa – grunt orny zabudowany.  

W uchwale nr 2/2022 z dnia 03 marca 2022 r. Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu, wyraziło zgodę na uregulowanie stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Bełżyce. Do ustalenia faktów związanych z wejściem we władanie przedmiotowych działek oraz związanych ze sposobem korzystania przez mieszkańców wsi Zagórze wskazali mieszkańców Pana Edwarda Pruszkowskiego oraz Pana Adama Obel. W dniu 18 marca 2022 r. pracownik Urzędu Miejskiego w Bełżycach przeprowadził ze wskazanymi osobami rozmowy. Pan Edward Pruszkowski oświadczył, że urodził się w 1945 r. i od urodzenia mieszka we wsi Zagórze, jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości i pamięta, że małżonkowie Bolesław i Stefania Błaszczak przekazali w 1963 r. nieodpłatnie działkę nr 222/1 pod budowę remizy OSP, z której korzystali nie tylko strażacy ale również pozostali mieszkańcy, natomiast działkę nr 224/1 o pow. około 150 m2 OSP Zagórze nabyła od małżonków Błaszczak nieformalną umową około 1963 r., umowy OSP nie posiada. Pan Adam Obel oświadczył, że urodził się w 1949 r. i od urodzenia mieszka w Zagórzu. Jest członkiem OSP i wie, że działkę nr 222/1 pod budowę remizy darowali małżonkowie Bolesław i Stefania Błaszczak nieformalną umową, której OSP nie jest w posiadaniu. Ponadto świadkowie oświadczyli, że: środki finansowe na budowę remizy pochodziły z dobrowolnych składek mieszkańców, organizowanych wspólnie imprez przez strażaków OSP i mieszkańców Zagórza oraz przede wszystkim z Prezydium Powiatowej Rady Powiatowej w Bełżycach, przy budowie członkowie OSP i mieszkańcy wykonywali niefachowe prace, po wybudowaniu strażnicy w budynku miała siedzibę OSP, Koło Gospodyń Wiejskich oraz sklep spożywczy, odbywały się zebrania wiejskie, szkolenia oraz inne imprezy okolicznościowe.

Aktualnie w budynku funkcjonuje OSP oraz odbywają się zebrania i szkolenia mieszkańców. Z budynku korzystają nie tylko mieszkańcy sołectwa Zagórze, Zagórze II i Zagórze III, jak również mieszkańcy okolicznych wsi. Byli właściciele działek Bolesław  i Stefania Błaszczak już nie żyją. Sposób zagospodarowania i użytkowania działek nie był przez kogokolwiek kwestionowany. Nie występowały i nie występują również spory graniczne.

Zgodnie z wypisem znak: MGP.2.221.2022.IM z dnia 31.05.2022 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 222/1 i nr 224/1 przeznaczone są pod zabudowę zagrodową -MR oraz drogi wojewódzkie główne KG(832)DW.

W dniu 21.07.2022 r. przy udziale pracownika Urzędu Miejskiego w Bełżycach  przeprowadzono oględziny przedmiotowej nieruchomości. Podczas oględzin stwierdzono, że działka nr 222/1 zabudowana jest budynkiem, w którym ma siedzibę OSP w Zagórzu oraz sklep spożywczy. Działka nr 224/1 stanowi dojazd do w/w budynku, garażu oraz do działek zlokalizowanych za działką nr 222/1, posadowione są na niej kontenery na używaną odzież. Działka nr 224/1 jest ogrodzona od strony wschodniej metalowymi panelami oraz utwardzona tłuczniem. Działki są ogólnodostępne dla mieszkańców wsi Zagórze.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 140) oprócz wspólnot gruntowych (ust. 1) podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mając powyższe na uwadze można uznać, że nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Zagórze jednostka ewidencyjna Bełżyce, oznaczona jako działki nr 222/1 o pow. 0.0514 ha i nr 224/1 o pow. 0.0137 ha, przed dniem wejścia w życie w/w ustawy

   tj. przed 5 lipca 1963 r. była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi 

i stanowi mienie gromadzkie.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 107 § 1 pkt 7 i art. 127a Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania przez wszystkie ze stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Staroście Lubelskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.

Z up. Starosty Lubelskiego

mgr inż. Mariusz Masłowski

Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji

i Funduszy Pomocowych

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Bełżyc –  2 egz.

2.  a/a

Do wiadomości:

Filia Wydział Geodezji w Bełżycach

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych