Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Grzegrzółki

OGŁOSZENIE

Grzegrzółki

Pasym, dnia 16.02.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Grzegrzółki jako działka:

  • nr 153 o pow. 200 m2 – cena wywoławcza netto wynosi 2 200,00.

Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt. 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j . Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

  1. Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działki prowadzi księgę wieczystą Nr OL1S/00030285/6. Obecnie dla terenu, na którym położona jest ww. działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak jest również decyzji ustalającej warunki zabudowy. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako dr – stanowi wewnętrzną drogę dojazdową. Nieruchomość wśród gruntów rolnych, kształt działki regularny wydłużony, teren płaski.
  2. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Nieruchomości jest przedmiotem umowy dzierżawy z mocą obowiązującą do dnia 31.12.2026 r. Działka użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie posiada połączenia z drogą publiczną. Ewentualne obiekty znajdujące się na działkach stanowią własność dzierżawcy. W przypadku sprzedaży dzierżawionej działki dzierżawcy przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych z posadowieniem tych obiektów. Nabywca działki wstępuję w zawartą umowę dzierżawy w miejsce Wydzierżawiającego, tj. Gminy Pasym.

Przetarg jest ograniczony z uwagi na to, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Z uwagi na powyższe działka nie mogą być zagospodarowana jako odrębne nieruchomości, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z tym została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przetarg na sprzedaż ww. działki odbędzie się dnia 21.03.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu o godz. 10:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnym: 151, 152, obr. geod. Grzegrzółki i przylegających do działki będącej przedmiotem przetargu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 15.03.2023 r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 15.03.2023 r. do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do działki przyległej, wpłaty wadium i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 17.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 15.03.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom działek przyległych.

Działka do sprzedaży oznaczona jest krzyżykiem

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu