Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat gruntu rolnego położonego w Kolbuszowej Dolnej

OGŁOSZENIE

I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat gruntu rolnego położonego w Kolbuszowej Dolnej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat gruntu rolnego położonego w Kolbuszowej Dolnej – stanowiącego własność Gminy Kolbuszowa pod produkcję rolną.

Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona numerem ewidencyjnym gr. 98 o pow. 2.97 ha /L VI 0.0101 ha, ŁIV – 0.1812 ha, PsV- 0.2316 ha, PsIV-2.5471 ha/, objęta KW TB1K/00021979/9 położona w Kolbuszowej Dolnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną.

Teren działki częściowo zadrzewiony, zakrzewiony oraz zarośnięty wysoką trawą.

 • Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za w/w działkę wynosi 1514.70 zł rocznie.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w wysokości 302.94 zł /słownie: trzysta dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze/ przelewem na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 do dnia 11 maja 2023 roku, w tytule przelewu „ przetarg na dzierżawę działki nr 98 położonej w Kolbuszowej Dolnej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze stanem i położeniem w/w działki w terenie oraz regulaminem przetargu.

Regulamin przetargu dostępny jest w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kolbuszowej w pokoju nr 14 /w godzinach pracy Urzędu/.

Termin przetargu

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 w sali nr 1 w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 12:00

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości rocznego czynszu.

Przy wpłacie wadium należy podać dane identyfikujące oferenta.

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Kolbuszowa.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonego czynszu dzierżawnego.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium w terminie do trzech dni po przeprowadzeniu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

 1. Podać komisji dane:
 • w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres,
 • w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP
 1. Okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru
 2. Przedłożyć dowód wpłaty wadium
 3. Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzenia I nieograniczonego przetargu ustnego na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę działki nr 98 położonej w Kolbuszowej Dolnej oraz warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu.
 4. Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu ze stanem i położeniem działki.

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy:

 1. Licytant przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem
  i położeniem działki stanowiącej przedmiot przetargu
 2. Licytant przed przystąpieniem do niniejszego przetargu zobowiązany jest do zapoznania się
  z regulaminem przeprowadzenia przetargu.
 3. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości – jeżeli taki wystąpi
 5. Zawarcie umowy dzierżawy winno nastąpić w terminie 21 dni od dnia zakończenia przetargu.

Warunki dzierżawy określa projekt umowy z którym można zapoznać w Referacie Rolnictwa
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w pokoju nr 14 /w godzinach pracy Urzędu/.

 • Wysokość czynszu ulegać będzie zmianie o wskaźnik inflacji w następnym roku do roku poprzedniego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu w trakcie trwania umowy.
 • Czynsz dzierżawy jest płatny przez Dzierżawcę do 31 marca każdego roku, zaś za rok 2023
  w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Szczegółowych informacji o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w pokoju nr 14 /w godzinach pracy Urzędu/ lub telefonicznie nr 2271 – 333 wew. 299 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych
wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: bip.kolbuszowa.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE