Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę

OGŁOSZENIE

I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kolbuszowej

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę 2 miejsc o pow. 100 m2 pod ogródki gastronomiczne (piwne) na płycie rynku w Kolbuszowej /część działki o nr ewid. 877 /Bi/ na okres od 28 kwietnia 2023 roku do 15 września 2023 roku

  1. Miejsce nr 1 – część działki o nr ewid. 877 /Bi/ o powierzchni 100 m2 położonej w Kolbuszowej- płyta rynku

– cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500.00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/netto za 100 m2

– wadium 300.00 zł /słownie: trzysta złotych/

  1. Miejsce nr 2 – część działki o nr ewid. 877 /Bi/ o powierzchni 100 m2 położonej w Kolbuszowej- płyta rynku

– cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 500.00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ netto za 100 m2

– wadium 300.00 zł /słownie: trzysta złotych/

Do wylicytowanej ceny miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony podatek Vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2023 roku o godz. 1200 w Sali nr 1 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21.

Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium
w wysokości 300.00 zł /słownie: trzysta złotych/
przelewem na konto Urzędu – Bank Spółdzielczy Kolbuszowa 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 do dnia 30 marca 2023 roku, w tytule przelewu „przetarg na dzierżawę pod ogródek gastronomiczny (piwny) nr …. na płycie rynku
w Kolbuszowej”
/należy podać numer miejsca/

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Kolbuszowa.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonego czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

Czynsz dzierżawiny płatny będzie z góry do 10 każdego miesiąca.

Umowa dzierżawy zawarta będzie w terminie 21 dni od dnia zakończenia przetargu na okres 28.04.2023 r.-15.09.2023 r. Na pisemny wniosek można przedłużyć umowę dzierżawy do 31.10.2023 roku.

Jeden podmiot może prowadzić wyłącznie jeden ogródek gastronomiczny (piwny).

Zasady prowadzenia w sezonie letnim 2023 ogródków gastronomicznych (piwnych) na płycie rynku w Kolbuszowej zawarte są w Zarządzeniu Nr 86/23 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 08 lutego 2023 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Warunki dzierżawy określa projekt umowy z którym można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej /w godzinach pracy Urzędu/.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu:

  1. Podać komisji dane:

– w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres,

– w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: odpis z właściwego rejestru,

  1. Przedłożyć dowód wpłaty wadium.
  2. Złożyć pisemne oświadczenie, że położenie i stan techniczny przedmiotu przetargu jest znany.
  3. Złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania I nieograniczonego przetargu ustnego oraz warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, ul. Obrońców Pokoju 21, a także w prasie – infopublikator.pl

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej /w godzinach pracy Urzędu/ lub telefonicznie nr 2271 – 333 wew. 299
w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych
wRozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: bip.kolbuszowa.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu