Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I ograniczony przetarg ustny na wolny lokal przy ul. Mikołaja Reja 3 w Pasymiu

OGŁOSZENIE

I ograniczony przetarg ustny na wolny lokal przy ul. Mikołaja Reja 3 w Pasymiu

Pasym, dnia 27.07.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż wolnej nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Pasym

Cena wywoławcza wynosi – 2 000,00 zł netto.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Przedmiotem przetargu jest wolny pokój o powierzchni użytkowej 9,6 m2 położony w budynku mieszkalnym nr 3 przy ul. Mikołaja Reja w Pasymiu, w którym wyodrębniono 2 samodzielne lokale, stanowiące odrębne przedmioty własności. W budynku znajduje się również 1 lokal stanowiący własność gminy Pasym. Z lokalem związany jest udział 4/100 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 232 o pow. 332 m2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Pasym, na której usytuowany jest wielorodzinny budynek mieszkalny nr 3. Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00025231/5. Lokal do kapitalnego remontu, brak ogrzewania. Wysokość pomieszczenia 2,39 m, posiada skosy sufitu. Budynek, w którym znajduje się lokal, wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość leży na obszarze ochrony archeologicznej starego miasta i obszarze układu urbanistycznego starego miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., poz. 2565, nieruchomość oznaczona jest symbolem A22MU – teren zabudowy śródmiejskiej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Ograniczenie przetargu wynika z faktu, ze nieruchomość lokalowa nie stanowi lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy o własności lokali, co oznacza możliwość przeprowadzenia przetargu ograniczonego tylko do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołaja Reja nr 3 w Pasymiu.

Przetarg odbędzie się dnia 31.08.2023 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym

o godz. 10:00.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołaja Reja nr 3 w Pasymiu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 24.08.2023 r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 24.08.2023 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do lokalu zlokalizowanego w budynku nr 3 przy ul. Mikołaja Reja w Pasymiu, wpłaty wadium oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 28.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 24.08.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu powinni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania lokalu będącego przedmiotem przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mikołaja Reja nr 3 w Pasymiu.

Działka nr 232 z budynkiem, w którym zlokalizowany jest lokal oznaczona jest krzyżykiem

Burmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

…………………………, dnia………………………………..

…………………………………………………………………………..

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

………………………………………………………………………….

ZAMIESZKAŁY (-A)

…………………………………………………………………………..

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

…………………………………………………………………………..

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy