Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
I przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony

Nidzica, 15 lutego 2023 r.

GMKR.6840.23.2014

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer:

 1. 447/7 o pow. 0,2358 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka zlokalizowana na północ od strefy zabudowy wsi, przy drodze asfaltowej prowadzącej przez miejscowość. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, nieco dalej zabudowa mieszkaniowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 500 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku ok. 40 m drogą gruntową. Nieruchomość posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez dojazd oznaczony w miejscowym planie symbolem: 15/10.1.KDW.X stanowiący działkę nr 481. Kształt regularny, wydłużony. Nieruchomość częściowo porośnięta samosiewem sosny. Teren z dużym zagłębieniem w północnej części działki. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna wraz ze słupem ograniczającym możliwość racjonalnego zagospodarowania działki.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15 przeznaczonym pod zabudowę letniskową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 15/3.1, na którym obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie czynnej roślinnością zapewniającą stabilizację stoków oraz zakaz zabudowy. Zakazem zabudowy objęte jest 57,12% powierzchni działki w jej północnej części. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

 1. 447/8 o pow. 0,2191 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz
  z udziałem wynoszącym 228/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1, obsługującą działkę nr 447/8 w zakresie dojść i dojazdów. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka zlokalizowana na północ od strefy zabudowy wsi, w pobliżu drogi prowadzącej przez miejscowość. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, nieco dalej zabudowa mieszkaniowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 500 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku ok. 120 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.5.KDW.X (dz. nr 482) i 15/10.4.KDW.X (dz. nr 447/11). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomość nie jest uzbrojona w elementy infrastruktury technicznej. Działka częściowo porośnięta samosiewem sosny.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15 przeznaczonym pod zabudowę letniskową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 15/3.1, na którym obowiązuje zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie czynnej roślinnością zapewniającą stabilizację stoków oraz zakaz zabudowy. Zakazem zabudowy objęte jest 53,68% powierzchni działki w jej południowej części. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Dla ww. nieruchomości zaopatrzenie w:

 • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
 • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
 • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 1. działka nr 447/7 – 141 450,00 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
  w tym podatek VAT 23% w kwocie 26 450,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. działka nr 447/8 wraz z udziałem w działce nr 447/11 – 150 318,30 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 28 108,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto osiem złotych 30/100).

Wadium w wysokości: 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/7 oraz 24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) dla działki numer 447/8, ze wskazaniem
w tytule przelewu jej numeru.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizatora przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2023 roku o godzinie 1000w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 17 marca 2023 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynienr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminynajpóźniej w dniu 17 marca 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 17 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.