Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

B U R M I S T R Z M I E R O S Z O W A

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na ogród przydomowy

Działka nr 248/3, obręb Mieroszów 2, w części o powierzchni 104 m²,użytek gruntowy S-PsIV. Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą nr SW1W/00039093/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczona do dzierżawy na czas nieoznaczony.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

MU – jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi (komercyjne i niekomercyjne).

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

C E N A W Y W O Ł A W C Z A − 0,50 zł/1 m2/rocznie

Wadium − 52,00

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 20 września2023 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż 13 września 2023 r.(za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, pokój numer 1 w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2023 roku do godziny 15:00, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości – części działki nr 248/3 w obrębie Mieroszów 2, z przeznaczeniem na ogród przydomowy” następujących dokumentów:

– aktualnego zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– aktualnego zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o. o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Informacje dodatkowe:

  • wzywa się zainteresowanych dzierżawą do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • przepadek wadium na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
  • Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 15,
I piętro lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 020 lub 74 30 30 395 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o. o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 791 760 373.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.