Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

B U R M I S T R Z M I E R O S Z O W A

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Lokal użytkowy – położony na parterze budynku przy ul. S. Żeromskiego 14 w Mieroszowie, składający się z jednej izby, o powierzchni 20,30 m² p.u., wyposażony w instalację elektryczną.

Pomieszczeniem przynależnym jest WC na parterze o powierzchni 0,6 m² p.u.

Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00022901/5.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Budynek położony w Mieroszowie przy ul. S. Żeromskiego 14, wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków w związku z czym podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

Na podstawie art.3 ust 4 pkt.1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz 497 ze zm.), lokal użytkowy nie wymaga świadectwa charakterystyki energetycznej.

C E N A W Y W O Ł A W C Z A − 5,34 zł/1 m2/m-c

Wadium − 325,21

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 20 września 2023 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż 13 września 2023 r.(za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, pokój numer 1 w nieprzekraczalnym terminiedo 13 września 2023 roku do godziny 14:00, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego – położonego na parterze budynku przy ul. S. Żeromskiego 14 w Mieroszowie” następujących dokumentów:

– aktualnego zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o niezaleganiu w płatności podatku i opłat lokalnych – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– aktualnego zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o. o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Informacje dodatkowe:

  • wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
  • Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 15, I piętro lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 020 lub 74 30 30 395 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o. o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 791 760 373.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy