Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

B U R M I S T R Z M I E R O S Z O W A

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Lokal użytkowy – położony na parterze budynku przy Placu Niepodległości 22 w Mieroszowie, składający się z sali sprzedaży, magazynu, zaplecza i wc, o łącznej powierzchni 73,24 m2 p.u., wyposażony w instalację elektryczną, wod. – kan.

Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą nr SW1W/00046610/2.

Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Budynek położony w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 22, wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków w związku z czym podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

C E N A W Y W O Ł A W C Z A − 5,34 zł/1 m2/m-c

Wadium − 1.173,30

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej za 1m2, z zaokrągleniem do dziesiętnej części złotego.

Wylicytowany czynsz zostanie powiększony o należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się dnia 26 maja 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto: Gmina Mieroszów Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008, nie później niż 19 maja 2023 r.(za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Mieroszów).

2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, pokój numer 1 w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2023 roku do godziny 14:00, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego – położonego na parterze budynku przy Placu Niepodległości 22 w Mieroszowie” następujących dokumentów:

– aktualnego zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu płatności podatku i opłat lokalnych – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– aktualnego zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Mieroszów sp. z o. o. z/s w Mieroszowie o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu;

– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– uzupełnione oświadczenie stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów.

Wynajmujący zastrzega:

  • wzywa się zainteresowanych najmem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;
  • wadium kandydata na najemcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;
  • przepadek wadium na rzecz Wynajmującego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu;
  • wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali;
  • możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – pokój nr 15,
I piętro lub telefonicznie pod numerem 74 30 30 020 lub 74 30 30 395 (w sprawie mpzp) oraz ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o. o. przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie – pokój nr 3 (parter), bądź pod numerem telefonu 791 760 373.

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Lipiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia