Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172/2 o pow. 0,4871 ha, 173/2 o pow. 0,0701 ha, 174/2 o pow. 0,0788 ha oraz 175/3 o pow. 0,2706 ha,  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Puławy, obręb Bronowice

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172/2 o pow. 0,4871 ha, 173/2 o pow. 0,0701 ha, 174/2 o pow. 0,0788 ha oraz 175/3 o pow. 0,2706 ha,  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Puławy, obręb Bronowice

ZN.6845.86.2022.MOL

STAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 38/2022 Starosty Puławskiego z dnia 5 maja  2022  r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę  na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172/2
o pow. 0,4871 ha, 173/2 o pow. 0,0701 ha, 174/2 o pow. 0,0788 ha oraz 175/3 o pow. 0,2706 ha,  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Puławy, obręb Bronowice, Szczegółowe położenie nieruchomości stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Puławach – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr LU1P/00029001/1 oraz LU1P/00106816/1.

 I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY

Nieruchomości gruntowe oznaczone numerami ewidencyjnymi 172/2 o pow. 0,4871 ha, 173/2 o pow. 0,0701 ha, 174/2 o pow. 0,0788 ha oraz 175/3 o pow. 0,2706 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa, położone na terenie Gminy Puławy, obręb Bronowice.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy I etap uchwalonego uchwałą Rady Gminy Puławy nr XLIV/285/2002 z dnia 13 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 122 z dnia 18 października 2002 r., poz. 2644 ze zm.):

 • Działki oznaczone nr ewid. 172/2, 173/2, 174/2 i 175/3 położone w miejscowości Bronowice znajdują się w obrębie terenu oznaczonego „MRr” – tereny obszarów rolnych z zabudową kolonijną i rozproszoną.

Działki nie są objęte planem rewitalizacji.

II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA

 1. Cena wywoławcza wysokości rocznego czynszu dzierżawy wynosi 300,00 zł netto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.  

 1. W tytule przelewu powinna być zawarta informacja pod nazwą. „Wadium na dzierżawę nieruchomości położonych w Bronowicach”.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia  29 czerwca 2022 roku na konto Starostwa Powiatowego w Puławach al. Królewska 19, Nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060 Lubelski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Końskowoli, wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu  29 czerwca 2022 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego,  winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych
  w Bronowicach, Gmina Puławy, odbędzie się w dniu 1 lipca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Pompejańskiej.
 2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu.

IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

 V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

 1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r   2213).
 3. Dzierżawca będzie opłacał roczny czynsz w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o podatek VAT w terminie do 20 listopada każdego roku na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego. Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek dzierżawionych nieruchomości oraz ich najbliższego otoczenia.
 5. Wydzierżawiający zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym
  w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wydzierżawiającego do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia
  w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych właścicieli nieruchomości, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.      

                                                                                                                                                                                          Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 132  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. 81-886-12-09.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

UWAGA:

Mając na uwadze ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w związku z zakażeniami wirusem, powodującym zachorowania na COVID-19 osoby, które będą uczestniczyły w przetargu proszone są o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO