Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2023 Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 13 marca 2023r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Świnoujściu przy ulicy Wrzosowej.

Informacja o nieruchomości

TEREN PRODUKCYJNO – SKŁADOWY


L.p.

Oznaczanie geodezyjne działki

Pow.
działki
w [m2]

Nr księgi
wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

1.

203/134 203/135 obr. 0014

0,0273 0,3427 0,3700

SZ1W/00055662/3 SZ1W/00018501/6

900 000 zł

50 000 zł

1. Na działce nr 203/135 znajdują się pozostałości elementów konstrukcyjnych magazynu – wiaty o pow. 394 m².

2. Przez działkę nr 203/134 przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci i urządzeń posadowionych na nieruchomości w celu remontów, modernizacji, wymiany, konserwacji a w przypadku kolizji
z planowaną inwestycją przełoży urządzenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

3. Księga wieczysta SZ1W/ 00055662/3 prowadzona dla działki 203/134 zawiera wpisy w dziale III dotyczące ciężarów i ograniczeń związanych z tą nieruchomością polegających na służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i ZWiK sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

4. Teren położony w sąsiedztwie Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000”Wolin i Uznam” PLH320019 oraz
w obszarze ograniczonego korzystania z wód.

5. Nieruchomość zadrzewiona i zakrzewiona, wymagana jest decyzja na wycinkę.

6. Nieruchomość zbywana w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dla rejonu ul. Wrzosowej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-pomorskiego z 2016r. nr 855) oznaczony symbolem: PS.V-6.C.05 tereny zabudowy produkcyjno-składowej.

Informacje o przetargu

Przetarg odbędzie się 19.05.2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży – na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.

W arunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 15.05.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka
  o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony
w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu