Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2023 Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 13 marca 2023r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Świnoujściu przy ulicy Wrzosowej.

Informacja o nieruchomości

TEREN PRODUKCYJNO – SKŁADOWY


L.p.

Oznaczanie geodezyjne działki

Pow.
działki
w [m2]

Nr księgi
wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

1.

203/134 203/135 obr. 0014

0,0273 0,3427 0,3700

SZ1W/00055662/3 SZ1W/00018501/6

900 000 zł

50 000 zł

1. Na działce nr 203/135 znajdują się pozostałości elementów konstrukcyjnych magazynu – wiaty o pow. 394 m².

2. Przez działkę nr 203/134 przebiegają sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci i urządzeń posadowionych na nieruchomości w celu remontów, modernizacji, wymiany, konserwacji a w przypadku kolizji
z planowaną inwestycją przełoży urządzenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

3. Księga wieczysta SZ1W/ 00055662/3 prowadzona dla działki 203/134 zawiera wpisy w dziale III dotyczące ciężarów i ograniczeń związanych z tą nieruchomością polegających na służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i ZWiK sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

4. Teren położony w sąsiedztwie Specjalnego obszaru ochrony Natura 2000”Wolin i Uznam” PLH320019 oraz
w obszarze ograniczonego korzystania z wód.

5. Nieruchomość zadrzewiona i zakrzewiona, wymagana jest decyzja na wycinkę.

6. Nieruchomość zbywana w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, dla rejonu ul. Wrzosowej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28.01.2016r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-pomorskiego z 2016r. nr 855) oznaczony symbolem: PS.V-6.C.05 tereny zabudowy produkcyjno-składowej.

Informacje o przetargu

Przetarg odbędzie się 19.05.2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży – na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.

W arunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 15.05.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka
  o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony
w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy