Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Świętochłowice, dnia 06.09.2023 r.

MK.6840.4.2023.KKK

e-Dok.: 29710.2023

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 321/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Katowickiej 15/Kubiny 20
w Świętochłowicach.

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 1. stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych: 4605, jednostka rejestrowa G.956, obręb Świętochłowice (0003) oraz 4604, jednostka rejestrowa G.956, obręb Świętochłowice (0003), ul. Katowicka 15/Kubiny 20 – działka gruntu nr 4605 – 0,0966 ha (966 m2), działka gruntu 4604– 0,0614 ha (614 m2), łączna powierzchnia gruntu – 0,1580 ha (1580 m2). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr KA1C/00000104/3.

Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej części miasta w sąsiedztwie zabudowy o charakterze mieszkaniowo-usługowym. W otoczeniu nieruchomości znajdują się liczne punkty handlowo-usługowe oraz lokale gastronomiczne. Ulica Katowicka stanowi ważny trakt handlowy. W odległości ok. 160 m znajduje się kościół rzymskokatolicki oraz dworzec PKP. Lokalizacja charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością.

Nieruchomość posiada kształt nieregularny zbliżony do prostokąta. Teren prosty. Kształt umożliwia optymalne zagospodarowanie. Powierzchnia gruntu 1580 m2.

Nieruchomość gruntowa zabudowa budynkiem mieszkaniowo-usługowym (kamienica frontowa), budynkami handlowo-usługowymi oraz budynkiem byłej straży pożarnej. W pozostałej części teren użytkowany jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Teren częściowo ogrodzony.

Dojazd do nieruchomości następuje bezpośrednio z publicznej drogi asfaltowej o małej przepustowości (ul. Biskupa Teodora Kubiny). Dojście piesze do nieruchomości znajduje się również od strony
ul. Katowickiej.

Bezpośrednie otoczenie stanowi podobna zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Brak dostępu do sieci c.o.

Na terenie działki nr 4605, od strony ul. Katowickiej (budynek frontowy), znajduje się budynek mieszkaniowo-usługowy (kamienica) wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, dach drewniany kryty papą. Budynek wybudowany przed II Wojną Światową. Numer ewidencyjny budynku 1350.

Budynek otynkowany, nieocieplony. Stropy drewniane. Schody drewniane. Ściany wewnętrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne (parter, 1 piętro, poddasze). Budynek podpiwniczony.

Do budynku, od strony podwórza, został dobudowany budynek parterowy stanowiący część magazynową jednego z lokali użytkowych znajdujących się w budynku frontowym. Numer ewidencyjny 1351.

Na poddaszu w budynku frontowym znajdowały się lokale mieszkalne jednakże, ze względu na przepisy budowlane, pomieszczenia zostały wyłączone z użytkowania.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków stanowi powierzchnię 452,36 m2.

Ponadto na przedmiotowej działce, w podwórzu, znajduje się również budynek po byłej ochotniczej straży pożarnej wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Budynek składa się
z 2 części:

 • część garażowa na parterze oraz pomieszczenia socjalne na piętrze – nr ewidencyjny 1875
 • część stanowiącym wierzę obserwacyjną – nr ewidencyjny 1876.

W późniejszym okresie część garażowa była użytkowana jako ręczna myjnia samochodowa.

Budynek w złym stanie technicznym wymagającym przeprowadzenia generalnych prac remontowych lub rozbiórki. Na piętrze, w części socjalnej, zarwany dach zagrażający bezpieczeństwu. Budynek całkowicie zużyty funkcjonalnie.

Na terenie działki nr 4604 znajdują się budynki o funkcji handlowo-usługowej oznaczone numerami ewidencyjnymi 1353 oraz 1873. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Budynki niepodpiwniczone. Dach drewniany kryty papą. Ściany zewnętrzne otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany wewnętrzne otynkowane. W części budynku o nr 1873 znajduje się poddasze nieużytkowe z drewnianym stropem oraz pomieszczeniem o charakterze garażowo-magazynowym. Wejście do budynku znajduje się od strony podwórza oraz od strony ul. Biskupa Teodora Kubiny.

W budynkach znajdują się 3 lokale handlowo-usługowe o powierzchniach użytkowych:

 • Lokal nr 1 – 91,73 m2
 • Lokal nr 2 – 46,06 m2
 • Lokal nr 3 – 32,46 m2

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi: 170,25 m2.

Budynki w złym stanie technicznym. Widoczne pęknięcia tynku. W części budynku z poddaszem występuje zarwany strop.

Budynek mieszkalny przy ul. Katowickiej 15 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, a dodatkowo chroniony jest na mocy postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym, zamierzenia budowlane muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wdziale III księgi wieczystej KA1C/00000104/3 widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe. Dział IV wolny jest wpisów.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym znajduję się przedmiotowa nieruchomość, oznaczony jest symbolem: MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Wyznacza się tereny oznaczone symbolem: MW/U, dla których ustala się:

I. przeznaczenie podstawowe MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (usługi podstawowe i komercyjne)

II. w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się:

a) adaptację istniejących budynków,

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej jako samodzielne przeznaczenie,

c) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej jako wolnostojące,
d) zakaz lokalizacji budynków o wysokości mniejszej niż 7m od strony dróg i przestrzeni publicznych,
e) dopuszcza się możliwość lokalizacji zespołów garaży i budynków gospodarczych;

Podstawa prawna: Uchwała nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta.

W granicach objętych ww. planem, zgodnie z §7 pkt 2v) w/w uchwały budynek przy ul. Katowickiej 15, wraz z budynkiem po byłej Straży Pożarnej objęty jest ochroną konserwatorską.

 1. Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 1. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) do ceny nieruchomości zabudowanej nie dolicza się podatku VAT (zwolnienie).
 1. Wadium w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586
  do dnia 13 listopada 2023r.(za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2023/wadium do przetargu ul. Katowicka/Kubiny”.
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 1. W przetargu może brać udział każdy, kto posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, jeżeli wpłaci wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłoży komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:
 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:
  1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,
  2. „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,
  3. „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.

Oświadczenie można pobrać pod poniższym adresem internetowym:

https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/26265151?version=1.0
 1. Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić
  od zawarcia umowy.
 1. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
 1. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 1. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Infopublikatorze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 112, tel. 32 3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy