Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
I przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny ograniczony

Świętochłowice, 4 sierpnia 2023 r.

MK.6840.22.2022.GP

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 270/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Katowickiej 37-38 w Świętochłowicach

PREZYDENT MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż:

 1. (OPIS NIERUCHOMOŚCI)
  1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Świętochłowice, składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 4610, obręb Świętochłowice (0003), jednostka rejestrowa G.423, powierzchnia działki 0,0209 ha (209 m2). Nieruchomość położona przy ul. Katowickiej 37-38, w Świętochłowicach, w dzielnicy Centrum. Dla nieruchomości prowadzona jest, przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr KA1C/00008030/9.
  2. Działy III i IV księgi wieczystej nr KA1C/00008030/9 są wolne od wpisów.
  3. Niezabudowana działka gruntu, wchodząca w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1C/00008030/9. Teren znajduje się w centrum miasta, o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, użytkowany jako grunt zieleni miejskiej, nieurządzony oraz niezagospodarowany. Nieruchomość porośnięta jest roślinnością niską o bagatelnej wartości gospodarczej. Nieruchomość w kształcie wydłużonego prostokąta. Nieruchomoś
  4. jest częściowo ogrodzona wzdłuż północnej i południowej granicy ogrodzeniem betonowym sąsiednich nieruchomości. Charakteryzuje się z lekkim spadkiem w kierunku wschodniej granicy, spływ wód opadowych zgodnie z morfologią terenu, który wymaga niwelacji. Przez działkę gruntu przebiega infrastruktura podziemna (magistrala wodociągowa należąca do ChŚPWiK Sp. z o.o.), co ogranicza możliwość swobodnego zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Katowickiej. W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci – kanalizacyjna, elektroenergetyczna oraz gazowa. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz handlowo-usługowej. Nieruchomość bardzo dobrze położona względem głównych szlaków komunikacyjnych gminy.
  5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Uchwała Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 1. (INFORMACJE O PRZETARGU)
  1. Pierwszy przetarg odbędzie się 8 września 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
  2. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 10 500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.
  3. Wadium w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do 4 września 2023 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do przetargu ul. Katowicka 37-38”.
  4. Pomimo dostępu do drogi publicznej nieruchomość o szerokości wynoszącej ok. 4,40 m nie nadaje się do zagospodarowania, jako samodzielna działka budowlana. Wobec tego przetarg zostanie ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki gruntu o nr: 718/156 oraz 1542/156 i 3326/156.
  5. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu można dokonać do 28 sierpnia 2023 r. Zgłoszenie może być wysłane pocztą, lub dokonane osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świętochłowice nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 1. (ZASADY PRZETARGU)
 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Każdy zainteresowany uczestnictwem w przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w terminie, w wysokości i w sposób określony w ust. II. pkt 3) oraz przedłożenia komisji przetargowej, najpóźniej w dniu przetargu:
  1. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu zawierającego oznaczenie geodezyjne nieruchomości, a ponadto: imiona, nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, PESEL. W przypadku podmiotów innych, niż osoby fizyczne, zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, siedzibę, numer KRS lub REGON i dane pełnomocników/osób reprezentujących w przetargu. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo następujące oświadczenia:
   1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,
   2. „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,
   3. „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.

Zgłoszenie można pobrać pod poniższym adresem internetowym:

https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/26265151?version=1.0
 1. ważnego dowodu tożsamości (osoby fizyczne). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz dowód tożsamości. W przypadku pełnomocników – pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby umocowanej do działania. W przypadku osoby prawnej – aktualny wypisu z KRS oraz dowód tożsamości osoby, której reprezentacja wynika z KRS.
 2. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. (ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY)
 1. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 1. (INFORMACJE DODATKOWE)
  1. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Infopublikatorze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec