Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 10 luty 2023r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego Gminy Żołynia

Przedmiotem przetargu jest niżej opisana nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 20.12.2022r..

L.pObręb/ położenieNr ewidencyjny Działki(nieruchomości)Użytki/ Powierzchnia/haPowierzchnia Ogółem w haStawka czynszu (zł)Wadium (zł)
1.Żołynia1942RVI 0,07 Ps VI 0,04 Lzr VI 0,030,1430zł/rocznie
10

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 1942 zlokalizowana jest obszarze oznaczono RL – Obszary wskazane do zalesiania. Działka o kształcie regularnym. Bez dostępu do drogi publicznej. Sąsiedztwo stanowią użytki rolne i leśne.

Uzbrojenie: brak.

Sposób i termin zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

Okres dzierżawy 10 lat.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca ponosi również inne opłaty, w tym opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.03.2023r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się 17.03.2023r. o godz. 900w pok. 104Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.01.2023 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 10.02.2023r.
do 13.03.2023 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia