Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Smarchowice Małe, obejmującej działkę nr 237 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00067012/4, o powierzchni 1,0500 ha,
  w tym: RIVa – 0,2200 ha, RV – 0,8300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SM.1UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; SM.2KDL – teren drogi klasy lokalnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 264,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 26,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć 40/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Smarchowice Małe, obejmującej działkę nr 256 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00071075/4, o powierzchni 1,3600 ha,
  w tym: RIVa – 0,9700 ha, RIVb – 0,3900 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SM.3UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 503,20 zł (słownie: pięćset trzy 20/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 50,32 zł (słownie: pięćdziesiąt 32/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  25 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Smarchowice Małe, obejmującej działkę nr 257 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00071075/4, o powierzchni 0,5200 ha,
  w tym: RIVa – 0,5200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SM.3UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 192,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa 40/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19,24 zł (słownie: dziewiętnaście 24/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  25 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Smarchowice Śląskie, obejmującej działkę nr 73/5 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042187/0, o powierzchni 0,5500 ha,
  w tym: RIVb – 0,5500 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SS.23MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 203,50 zł (słownie: dwieście trzy 50/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 20,35 zł (słownie: dwadzieścia trzy 50/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  25 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Smarchowice Śląskie, obejmującej działkę nr 143/22 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00044373/5, o powierzchni 1,7300 ha,
  w tym: RIVa – 0,4000 ha, RIVb – 1,3300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SS.2R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 640,10 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden 10/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 64,01 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery 01/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  25 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Smarchowice Śląskie, obejmującej działkę nr 236/3 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042187/0, o powierzchni 0,6200 ha,
  w tym: RIIIb – 0,0500 ha, RIVa – 0,5700 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: SS.7R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 231,90 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden 90/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 23,19 zł (słownie: dwadzieścia trzy 19/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 23 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18