Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Namysłów, obejmującej działkę nr 357 k.m. 12, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00041312/9, o powierzchni 0,8400 ha,
  w tym: ŁIV – 0,8000 ha, N – 0,0400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: C.15R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 180,80 zł (słownie: sto osiemdziesiąt 80/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18,08 zł (słownie: osiemnaście 08/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Namysłów, obejmującej działkę nr 373 k.m. 12, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042317/1, o powierzchni 0,6300 ha,
  w tym: ŁIV – 0,6300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: C.15R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 138,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 13,86 zł (słownie: trzynaście 86/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 09:30
  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Namysłów, obejmującej działkę nr 374 k.m. 12, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042317/1, o powierzchni 0,7000 ha,
  w tym: ŁIV – 0,7000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: C.15R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 154,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 15,40 zł (słownie: piętnaście 40/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 10:00
  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Namysłów, obejmującej działkę nr 385/3 k.m. 12, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 1,5373 ha,
  w tym: RIVb – 0,8540 ha, ŁIV – 0,2310 ha, ŁV – 0,4523 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: C.19 ZP – teren zieleni urządzonej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 443,69 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy 69/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 44,37 zł (słownie: czterdzieści cztery 37/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Namysłów, obejmującej działkę nr 1 k.m. 13, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 3,8300 ha,
  w tym: ŁIII – 3,8300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: E.1R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.225,60 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć 60/100).Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 122,56 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa 56/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  13 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Namysłów, obejmującej działkę nr 2/4 k.m. 13, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 6,3900 ha,
  w tym: RIVb – 0,2900 ha, RV – 2,9700 ha, RVI – 0,69 ha, ŁIII – 2,4400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: E.1R – teren rolniczy, E.1KDGP – teren drogi klasy głównej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.693,30 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy 30/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 169,33 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć 33/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 7. Namysłów, obejmującej działkę nr 187/25 k.m. 16, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00083390/5, o powierzchni 4,8072 ha,
  w tym: RIVb – 1,2933 ha, RV – 0,6390 ha, RVI – 0,69 ha, ŁIII – 2,8749 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: E.2ZD – teren ogródków działkowych, E.3KDL – teren drogi klasy lokalnej, E.24KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.539,07 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć 07/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.
  153,91 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy 91/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 12:00
  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 10 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy