Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Kowalowice, obejmującej działkę nr 47/4 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00044723/4, o powierzchni 1,6421 ha,
  w tym: ŁV – 1,1000 ha, ŁVI – 0,5421 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: K.1R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 252,05 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa 05/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 25,21 zł (słownie: dwadzieścia pięć 21/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  17 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Kowalowice, obejmującej działkę nr 76/3 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00044723/4, o powierzchni 0,8200 ha,
  w tym: RIVb – 0,0800 ha, RV – 0,7400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: K.1R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 192,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa 40/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 19,24 zł (słownie: dziewiętnaście 24/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  17 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Kowalowice, obejmującej działkę nr 109/3 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081715/6, o powierzchni 0,5000 ha,
  w tym: RV – 0,5000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: K.37MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; K.7MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; K.13KDD – teren drogi klasy dojazdowej; K.11KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście 00/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Kowalowice, obejmującej działkę nr 113/2 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00051061/7, o powierzchni 1,0300 ha,
  w tym: RV – 1,0300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: K.37MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; K.7MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; K.11KDD – teren drogi klasy dojazdowej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 226,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału
  w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 22,66 zł (słownie: dwadzieścia dwa 66/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Krasowice, obejmującej działkę nr 23 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00082085/7, o powierzchni 0,7500 ha,
  w tym: RVI – 0,7500 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: K.2R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 16,50 zł (słownie: szesnaście 50/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. o godzinie 11:00
  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Krasowice, obejmującej działkę nr 114/2 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00082085/7, o powierzchni 0,6300 ha,
  w tym: RV – 0,6300 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: KR.9MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 138,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 13,86 zł (słownie: trzynaście 86/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  17 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 13 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy