Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

338/2023

z dnia

04.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5785
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości:

 1. Nowe Smarchowice, obejmującej działkę nr 161/4 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00064066/6, o powierzchni 0,8300 ha,
  w tym: RV – 0,0400 ha, RVI – 0,7900 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NS.18MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 182,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa 60/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału
  w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 18,26 zł (słownie: osiemnaście 26/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 2. Nowe Smarchowice, obejmującej działkę nr 409 k.m. 2, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00079932/6, o powierzchni 1,0500 ha,
  w tym: Br-RV – 0,1600 ha, ŁV – 0,0700 ha, RV – 0,8200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Ns.5ZL -las; NS.2RM – zabudowa zagrodowa. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi
  227,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem 50/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 22,75 zł (słownie: dwadzieścia dwa 75/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 3. Nowe Smarchowice, obejmującej działkę nr 424/1 k.m. 2, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00063949/3, o powierzchni 0,5000 ha,
  w tym: RV – 0,5000 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: Ns.5ZL -las. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć 00/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście 00/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 4. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 5 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081078/8, o powierzchni 1,7600 ha,
  w tym: RIIIb – 0,6200 ha, RIVa – 1,1400 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.4R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 682,20 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa 20/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 68,22 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem 22/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu
  18 października 2023 r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 5. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 6/1 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00081078/8, o powierzchni 1,0300 ha,
  w tym: RIIIb – 0,0800 ha, RIVb – 0,9500 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.4R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 385,10 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć 10/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 38,51 zł (słownie: trzydzieści osiem 51/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).
 6. Nowy Folwark, obejmującej działkę nr 20/11 k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy
  w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00051089/9, o powierzchni 1,1200 ha,
  w tym: RIIIb – 0,1100 ha, RIVa – 0,1500 ha, RIVb – 0,8600 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako: NF.4R – teren rolniczy. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 419,90 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście 90/100). Podana cena jest ceną brutto. Warunkiem wzięcia udziału
  w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 41,99 zł (słownie: czterdzieści jeden 99/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim
  w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Oferowane nieruchomości położone są w otoczeniu gruntów rolnych. Obecnie w/w działki obciążone są umowami dzierżawy do dnia 30.09.2023 r.

Udział w przetargach dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1360/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
21 lipca 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Termin wpłaty wadium ustala się do dnia 14 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 31.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 11 września 2023 r.

I Zastępca Burmistrz Namysłowa

dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

WYKAZ Nr 211/2023