Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

OGŁOSZENIE

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Wójt Gminy Główczyce

ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

Przetarg dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości wymienione w art. 5 i 6 ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.)

Obręb geodezyjny Będziechowo

Numer działki 257/2

Powierzchnia 2.0547 ha

Numer księgi wieczystej SL1S/00033857/1

Cena wywoławcza 92.800,00 zł

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

Wadium 10.000,00 zł

Postąpienie minimalne 1.000,00 zł

Nieruchomość jest położna w kompleksie pól uprawnych, ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej
o nawierzchni gruntowej. Działka nr 257/2 leży w terenie pagórkowatym, obejmuje głównie południowe zbocze wzgórza oraz jego szczyt, ma kształt wydłużonego sześciokąta. Nie jest zadrzewiona, ani zakrzewiona. W ewidencji gruntów jest opisana jako grunty klasy IVa.

Nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Główczyce nr 93/R/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. działka nr 257/2 leży na obszarze użytków rolnych.

Działka nr 257/2 objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego
AZP 6-31/161 m. 21 (osada z okresu wczesnego średniowiecza, osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności) oraz AZP 6-31/162 m. 45 (ślad osadniczy kultury pomorskiej, ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza).

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2023 r. o godzinie 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8.

Osoby zainteresowanie nabyciem działki w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Główczycach ul. Kościuszki 8, w zamkniętych kopertach z napisem I przetarg ustny ograniczony – działka rolnazłożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu:

1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym,

2) oświadczenie potwierdzone przez Wójta Gminy, z którego wynika, od kiedy oferent osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, o jakim obszarze użytków rolnych, gdzie położone,

3) dokument posiadania kwalifikacji rolniczych do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

4) oświadczenie potwierdzone przez Wójta Gminy o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego oferenta,

5) nakaz płatniczy podatku rolnego,

6) poświadczenie zameldowania,

7) świadectwo ukończenia szkoły rolniczej / średniej / wyższej,

8) kserokopię dowodu wzniesienia wadium (wpłatę należy umieścić na konto Urzędu Gminy Główczyce nr 96 9315 1030 0030 2898 2000 0030 w Banku Spółdzielczym
w Ustce).

Dnia 2 października 2023 r. Komisja Przetargowa sprawdzi dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym i ogłosi listę osób zakwalifikowanych
do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej. Cena winna być wpłacona przelewem
na konto nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Wójt Gminy Główczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, pokój nr 14,
tel.: (59) 811 49 60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO