Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
I ROKOWANIA

OGŁOSZENIE

I ROKOWANIA

Krośnice, dnia 13 września 2023 r.

RGMiR.6840.1.3.2023

WÓJT GMINY KROŚNICE

I ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Krośnice

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2023.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 13/2023/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 22.02.2023 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu mienia komunalnego.

PołożenieWieś Krośnice, Gmina Krośnice, działka nr 506/96, AM-1,
o powierzchni 3942 m2, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym pełniącym wcześniej funkcję „Schroniska Młodzieżowego” i „Domu Turysty”. Nieruchomość położona jest przy ul. Kwiatowej 4 w Krośnicach.
WłaścicielGmina Krośnice na podstawie umowy zamiany i umowy darowizny
Akt notarialny z dnia 29.01.2016 r. Repertorium A numer: 415/2016. Księga wieczysta nr WR1M/00032906/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu.
Lokalizacja i opis nieruchomości
Na przedmiotowej działce gruntu posadowiony jest budynek przedwojenny (rok budowy: 1930), który wg kartoteki budynków oznaczony jest jako budynek hotelowy). Budynek usytuowany jest w południowej części działki a pozostała część terenu stanowi zieleń – trawniki oraz drzewostan, dojście do budynku utwardzone. Teren nie jest ogrodzony. Budynek ujawniony jest w gminnej ewidencji zabytków. Grunt uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, teletechniczną
i telekomunikacyjną. Parametry ogólne budynku: – rodzaj zabudowy: wolnostojąca – powierzchnia zabudowy: 516 m2 – powierzchnia użytkowa: 1 108,26 m2 – ilość kondygnacji: 2 – podpiwniczenie: tak /całkowite/ – rok zabudowy: 1930 – zabytek: tak (gminna ewidencja zabytków) – funkcja: hotelowy Parametry użytkowe budynku: – pokój 2 – osobowy – 5 pokoi – pokój 3 – osobowy – 2 pokoje – pokój 4 – osobowy – 4 pokoje – pokój 6 – osobowy – 8 pokoi Łącznie: 19 pokoi (80 miejsc) plus ewentualnie dwie dostawki. Pomieszczenia biurowe (2), sale konferencyjne (2) Opis architektoniczno-konstrukcyjny: Fundamenty – murowane z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej, tynk mineralny malowany. Ściany wewnętrzne – murowane z cegły pełnej. Okładziny ścian wewnętrznych – tynk cementowo-wapienny III kat. Wykończony gładziami gipsowymi, w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,20 m płytki ceramiczne. Kominy – murowane z cegły pełnej. Strop – nad parterem ogniotrwały ceramiczny i drewniany. Nadproża – murowane. Schody – żelbetowe monolityczne. Dach – o konstrukcji ceramicznej, płaski, kryty papą. Podłogi i posadzki – okładziny ceramiczne. Rynny i rury spustowe – blacha ocynkowana. Stolarka okienna – okna PCV. Stolarka drzwiowa – systemowa płycinowa, drzwi wejściowe drewniane. Wyposażenie budynku w instalacje: instalacja elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania – własna kotłownia gazowa, wentylacja – grawitacyjna, instalacja przeciwpożarowa, instalacja odgromowa. Powierzchnia użytkowa budynku: Dane o powierzchni użytkowej przyjęto na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej a w dniu oględzin dokonano pomiarów kontrolnych za pomocą dalmierza laserowego Leica. 1.Piwnica: L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w m2 1 Korytarz + komunikacja 38,63 2 Magazyn 6,48 3 Pomieszczenie gospodarcze 11,73 4 Kotłownia 28,68 5 Kotłownia 19,27 6 Pomieszczenie gospodarcze 8,43 7 Pomieszczenie gospodarcze 14,82 8 Łazienka 29,20 9 Pomieszczenie gospodarcze 9,12 10 Pomieszczenie gospodarcze 4,58 11 Magazyn 7,46 12 Pralnia 29,10 13 Magazyn 8,35 14 Magazyn 19,26 15 Wiatrołap 3,42 16 Korytarz 5,62 17 Suszarnia 29,63 18 Suszarnia 29,63 19 Magiel 12,53 20 Pomieszczenie gospodarcze 6,42 21 Pomieszczenie gospodarcze 14,92
RAZEM 337,28
2. Parter: L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w m2 1 Wiatrołap 11,10 2 Korytarz + komunikacja 48,67 3 Pomieszczenie biurowe 12,39 4 Kuchnia 17,30 5 Zmywalnia 4,16 6 Sala konferencyjna 75,60 7 Magazyn 5,25 8 Recepcja 12,59 9 Pomieszczenie biurowe 22,97 10 WC 3,64 11 Umywalnia 12,80 12 Pokój 18,55 13 Pokój 31,13 14 korytarz 18,38 15 Pokój 31,13 16 Pokój 18,25 17 Pokój 25,80 18 Przedsionek 6,61 19 WC 7,47 20 WC 7,49
RAZEM 391,28
3. Piętro: L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa w m2 1 Korytarz + komunikacja 55,83 2 Sala 25,44 3 Pokój 12,78 4 Pokój 20,18 5 Pokój 12,52 6 Pokój 20,44 7 Pokój 20,44 8 Pokój 12,52 9 Pokój 21,21 10 WC 12,60 11 Łazienka 8,79 12 Pomieszczenie gospodarcze 3,02 13 Pomieszczenie gospodarcze 8,52 14 WC 11,55 15 Pokój 20,98 16 Pokój 12,82 17 Pokój 20,35 18 Pokój 20,35 19 Pokój 12,73 20 Pokój 21,20 21 Pokój 11,57 22 Łazienka 13,86
RAZEM 379,70
Zestawienie pokoi hotelowych oraz pomieszczeń biurowych: Nazwa Ilość pokoi Ilość miejsc w pokoju Pokój (2 osobowy) 5 10 Pokój (3 osobowy) 3 9 Pokój (4 osobowy) 4 16 Pokój (6 osobowy) wieloosobowy 8 48 RAZEM 20 83
Nazwa Ilość pokoi Łączna pow. użytkowa
w m
2 Pomieszczenie biurowe (2), sala świetlicowa, sala konferencyjna 4 136,40 Budynek jest dobrze utrzymany i wykorzystywany zgodnie
z przeznaczeniem, nie stwierdzono wad. Uwzględniając wiek budynku,
a także zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe oraz jakość robót budowlanych i stopień wyposażenia w instalacje, także zagospodarowanie terenu wokół budynku, jak również funkcjonalność pomieszczeń i ogólny stan techniczny i wykończeniowy, uznano za dobry.
Klasyfikacja gruntówWedług danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G624, działka nr 506/96 AM-1 sklasyfikowana jako: Bi – inne tereny zabudowane: 0,3942 ha.
Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr LXVIII/427/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego pozycja 1568) działka nr 506/96 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: 6MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. Rodzaje przeznaczenia: podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi podstawowe lokalizowane w budynkach mieszkalnych oraz samodzielnie, usługi
w dziedzinach ogólnospołecznych lokalizowane w budynkach mieszkalnych oraz samodzielnie, usługi ponadpodstawowe w zakresie handlowo-usługowym lokalizowane w budynkach mieszkalnych oraz samodzielnie na terenie 7MW-U, usługi hotelarstwa i gastronomii, sportu i rekreacji. Dopuszczalne: obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń. Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującą teren dawnego zespołu pałacowo folwarcznego, parku pałacowego i zespołu sanatoryjnego, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ ruralistyczny miejscowości, ujęty w wykazie zabytków, w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicznych (OW). Ponadto działka znajduje się
w zasięgu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy”(PLB020001), w zasięgu specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą” (kod obszaru PLH020041), w zasięgu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Budynek wpisany jest do wykazu zabytków.
Mapa

Informacje o przetargachTerminy poprzednich przetargów: 14.06.2023r., 30.08.2023r.
Przetargi zakończone wynikiem negatywnym.
KontaktDodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 13, tel. 7138 46 024, pokój nr 3 tel. 71 38 46 038.
Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań.Nie dotyczy.

Termin zagospodarowania nieruchomościNie dotyczy.
Obciążenia nieruchomościBrak
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomośćBrak

I Rokowania odbędą się dnia 15 listopada 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna), z czego:

– część jawna rokowań (otwarcie kopert w obecności oferentów) odbędzie się o godzinie: 09:00,

– część ustna rozpocznie się o godzinie 12:00, po której komisja ustali nabywcę, z którym zostanie podpisany protokół lub stwierdzi, że nie wybiera nabywcy nieruchomości.

1. Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 2 194 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100).

Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022.931 ze zm.).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT – podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, ze dokonujący dostawy, tj. Gmina Krośnice i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą: przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub w akcie notarialnym, do zawarcia, którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów – zgodne oświadczenie, ze wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

– wniesienie zaliczki w pieniądzu (PLN) w wysokości: 219.400,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) oraz – złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.

3. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej do dnia 09 listopada 2023 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krośnicach, pokój nr 17 w zamkniętej kopercie opisanej: „ROKOWANIA nr RGMiR.6840.1.3.2023 Gmina Krośnice, działka 506/96 obręb Krośnice.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, na podstawie §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
 6. określenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości.
 7. Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice
  w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości oraz, że zapoznały się
  z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń. (Wzory oświadczeń obowiązujących w Gminie Krośnice dostępne na stronie krosnice.pl/formularze).
 8. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu (wyłącznie
  w gotówce w PLN) w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2023 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki oraz obręb.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

W razie uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, zaliczka przepada na rzecz Gminy Krośnice.

 1. W rokowaniach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli zgłoszą swój udział w rokowaniach oraz wpłacą zaliczkę w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach. Podmioty gospodarcze przystępujące do rokowań muszą przedłożyć aktualne dane z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję ds. przeprowadzania przetargów i rokowań osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami.
 2. Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, za cenę ustaloną podczas rokowań przez współmałżonka przystępującego do rokowań. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik rokowań zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. (Wzory oświadczeń obowiązujących w Gminie Krośnice dostępne na stronie krosnice.pl/formularze).
 3. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na nabycie nieruchomości
  w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 4. Osoby przystępujące do I rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu rokowań na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynku i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.
 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 6. Przy przeprowadzaniu rokowań powołana przez Wójta komisja, w obecności uczestników:
 1. podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki;
 2. otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
 4. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
 5. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
 1. nie odpowiadają warunkom rokowań;
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie;
 3. nie zawierają obowiązujących w zgłoszeniu danych lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki;
 4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 1. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, przy czym dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych
  w pisemnym zgłoszeniu.
 2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
 3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
 4. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) ustalone przez organizatora rokowań, po zakończeniu rokowań, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty zakończenia rokowań.
 5. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 6. Niniejsze ogłoszenie o rokowaniach zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 13 września 2023r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej a także w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach w prasie lokalnej „Głos Milicza”.

XV. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań:

– o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy,

– obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

– oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu.
W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu.

Uwagi

 1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
 2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego
  i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność
  w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.
 5. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
 6. W okresie nie dłuższym niż 5 lat liczonych od daty sprzedaży nieruchomości, Gmina Krośnice zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 593 kodeksu cywilnego.
 7. W budynku znajduje się wyposażenie ruchome, które może być przedmiotem oddzielnej sprzedaży lub zostanie usunięte przez Gminę przed datą zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 8. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się mienie ruchome nie będące przedmiotem zbycia, w postaci zabytkowego samolotu szkolno-treningowego typu JAK 11 (C 11) wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją 112/729. Gmina posiada zgodę od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu na przeniesienie ww. zabytku w inne miejsce, co nastąpi przed datą zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 9. Z uwagi na fakt, iż przez część działki, przebiega sieć kanalizacyjna, będąca własnością Gminy Krośnice oraz sieć wodociągowa, która ma nieuregulowany stan prawny, Nabywca przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych brutto), odpowiednio:

– dla sieci kanalizacyjnej przy sprzedaży nieruchomości;

– dla sieci wodociągowej po nabyciu nieruchomości w przypadku gdy Gmina będzie jej właścicielem.

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem
i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. 71 38 46 038, 71 38 46 024, e-mail: bpietrzak@ug.krosnice.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec