Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 1 roku

OGŁOSZENIE

I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 1 roku

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kobylnica nr 148/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Widzino

WÓJT GMINY KOBYLNICA OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kobylnica na dzierżawę na cele wykorzystania rolniczego niżej opisanej nieruchomości komunalnej na okres 1 roku:

Numer działki243/2
Powierzchnia [ha]9,61
ObrębWidzino
Numer księgi wieczystejSL1S/00096417/4
Skład nieruchomościRIIIb, RIVa, ŁIV, PSIII, W-ŁIV, LsIV
Okres trwania dzierżawy1 rok
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego3430,00 zł
Wadium350,00 zł

Nieruchomość jest położona na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest położona na obszarze mający funkcję terenu sportu i rekreacji (symbol 28US) oraz terenu rolnego (symbol 78R). Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 350,00 zł do dnia 29.07.2022 r., do kasy Urzędu Gminy Kobylnica lub na konto w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 z takim wyprzedzeniem, aby pieniądze wpłynęły na wymienione konto najpóźniej do dnia 29.07.2022 r. oraz złożenie w tym samym czasie w sekretariacie Urzędu:

  • oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa na terenie Gminy Kobylnica,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i warunkami ogłoszenia przetargowego,
  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz o braku roszczeń z tego tytułu,
  • pisemne oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych oraz o braku prolongowanych czy rozłożonych na raty zobowiązań publiczno-prawnych,
  • pisemnej zgody na przetwarzanie danych: „Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania oraz nr telefonu w celu podejmowanych przez Wójta Gminy Kobylnica działań związanych z dzierżawą nieruchomości.”.

Komisja przetargowa sporządzi listę osób spełniających warunki przetargowe
i zakwalifikowanych do przetargu. Lista ta będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica w dniu 03.08.2022 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05.08.2022 o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20.

Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wadium wpłacone przez osobę, która zostanie wyłoniona na dzierżawcę nieruchomości zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

W przypadku niepodpisania umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu Wójt Gminy Kobylnica zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy ze skutkiem przepadku wadium na rzecz Gminy.

Wójtowi Gminy przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyłonienia dzierżawcy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 21, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. (59) 842-90-70, wew. 240.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.