Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica

OGŁOSZENIE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica

STAROSTA LUBELSKI

REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

stanowiącej działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiąca działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00271083/3.

Działka nr 335/14 ma kształt nieregularny, teren płaski, położona jest na peryferiach miejscowości Konopnica, wśród działek głównie niezbudowanych i pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Działka jest nieuzbrojona. W zasięgu energia elektryczna – przy działce, wodociąg – po drugiej stronie drogi, gazociąg – w odległości około 80 m.

Działka jest niezabudowana, nieużytkowana.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 118 900,00 (netto).

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 73 123,50 zł.
  1. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 3656,17 zł.
  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10.00w sali konferencyjnej na parterze.

III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica :

Działka nr 335/14 znajduje się w obszarze, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o projektowanym przeznaczeniu: teren zabudowy jednorodzinnej z usługami.

IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

V. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 19.12.2022 r.

VI. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 16.03.2023 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

VII. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VIII Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

IX Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

X. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

XI Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661).

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu