Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica

OGŁOSZENIE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica

STAROSTA LUBELSKI

REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

stanowiącej działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica, stanowiąca działkę nr 335/14 o pow. 0,0729 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00271083/3.

Działka nr 335/14 ma kształt nieregularny, teren płaski, położona jest na peryferiach miejscowości Konopnica, wśród działek głównie niezbudowanych i pojedynczej zabudowy jednorodzinnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Działka jest nieuzbrojona. W zasięgu energia elektryczna – przy działce, wodociąg – po drugiej stronie drogi, gazociąg – w odległości około 80 m.

Działka jest niezabudowana, nieużytkowana.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 118 900,00 (netto).

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 73 123,50 zł.
  1. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 3656,17 zł.
  1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 21.03.2023 r. o godz. 10.00w sali konferencyjnej na parterze.

III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Konopnica :

Działka nr 335/14 znajduje się w obszarze, który nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o projektowanym przeznaczeniu: teren zabudowy jednorodzinnej z usługami.

IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

V. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 19.12.2022 r.

VI. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0002 8307 2085 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 16.03.2023 r.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.

VII. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VIII Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

IX Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

X. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

XI Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101, budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661).

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu