Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
II publiczny  przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 216 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

OGŁOSZENIE

II publiczny  przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 216 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II publiczny  przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 216

położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej   

       niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich

1.Położenie i opis nieruchomościNieruchomość gruntowa, niezagospodarowana położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Na granicy północnej działki znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku oraz ciek wodny. Teren nieużytkowany, na którym rosną wysokie drzewa i krzewy. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o nieznacznych deniwelacjach i nachyleniu w kierunku drogi publicznej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 216  k.m.2, Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0,0548 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021167/8,
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
5.Cena wywoławcza9 500,00 zł – zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu19 lipca 2022 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM1 000,00 zł – do 13 lipca.2022 r. Datą wniesienia wadium, jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KietrzDla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności projektowane (30,3%), oznaczona symbolem MNUp oraz zabudowy  zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, ukształtowane (69,7%), oznaczona symbolem RMu.Zagospodarowanie ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl. oraz Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.plwww.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1,Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7 lub 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

         I przetarg zorganizowany 26 kwietnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników

        Kietrz, dnia 13 czerwca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z