Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

OGŁOSZENIE

II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

RIT.6840.7.2023.PTM

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach
Jenin, Łupowo i Bogdaniec

na terenie gminy Bogdaniec – woj. lubuskie.

PołożenieNr działkiPow.Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)Opis i przeznaczenie nieruchomościNr księgi wieczystej
Łupowo ul. Topolowa128/300,1078 ha85.000,008.500,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RIVb i RV grunty orne. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 58/2018
z dnia 10.08.2018r.- zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.
GW1G/00104544/8
Jenin ul. Osiedlowa1519/4 oraz ¼ udziału w działce 1519/7Działka 1519/4
o pow. 0,0874 ha
110.000,0011.000,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość oznaczona nr
1519/4 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego-Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 o pow. 0,0986 ha stanowi drogę wewnętrzną.
GW1G/00105009/3 GW1G/00135565/7
Jenin ul. Osiedlowa1519/5 oraz ¼ udziału w działce 1519/7Działka 1519/5
o pow. 0,1005 ha
130.000,0013.000,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość oznaczona nr 1519/5 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 o pow. 0,0986 ha stanowi drogę wewnętrzną.GW1G/00105009/3 GW1G/00135565/7
Jenin ul. Osiedlowa1519/6 oraz ¼ udziału w działce 1519/7Działka 1519/6
o pow. 0,0661 ha
90.000,009.000,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość oznaczona nr 1519/6 położona jest w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Funkcja mieszkaniowa. Nieruchomość oznaczona nr 1519/7 o pow. 0,0986 ha stanowi drogę wewnętrzną.GW1G/00105009/3 GW1G/00135565/7
Bogdaniec ul. Szkolna231/210,0827 ha75.000,007.500,00Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy
nr 39/2010 z 18.05.2010r. – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
GW1G/00048836/1
 1. Przetarg odbędzie się 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.
 2. I przetarg odbył się w dniu 6 lipca 2023 r. z wynikiem negatywnym.
 3. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bogdaniec i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 4. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
 5. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu i złożyły pisemną ofertę proponując cenę wyższą niż cena wywoławcza – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości w dniu 5 października 2023 r. – nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 do dnia 2 października 2023 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy – GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 0043 5538 2000 0001 do dnia 2 października 2023 r. Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.
 7. Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny – nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 8. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.
 9. Wójt Gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
  z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)

Termin wywieszenia: 29 sierpnia 2023 r.

Termin zdjęcia: 5 października 2023 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

,

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przetargu na zbycie nieruchomości na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bogdaniec z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, e-mail: urzad@bogdaniec.pl, tel. 95 7510 210.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji przetargu pisemnego nieograniczonegona zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogdaniec, zgodnie
  z rozdziałem 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65.) oraz wydanym na podst. art. 42 w/w ustawy – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania publicznych przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), jak również innych przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 3. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

(-) Krystyna Pławska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.