Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

Żołynia, dnia 18.04.2024r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia.

Przedmiotem przetargu są niżej opisane nieruchomości wyszczególnione w wykazie z dnia 14.12.2023r.Pierwszy przetarg odbył się 12 marca 2024r..


L.p

Obręb/ położenie/

Nr ewidencyjny Działki(nieruchomości)

Nr Księgi Wieczystej

Powierzchnia /użytki/ ha

Powierzchnia Ogółem w ha

Cena (zł)
Wadium
(zł)
1.Żołynia6723/14RZ1A/00036286/3Ps V 0,10190,1019140001400

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

  1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka 6723/14 zlokalizowana jest w częściowo w obszarze oznaczonym symbolem MU oraz R. Działka o kształcie nieregularnym. Teren częściowo pochylony w kierunku zachodnim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona w dobrej lokalizacji. Uzbrojenie: kanalizacja sanitarna. Sposób i termin zagospodarowania – brak.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.05.2024r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom którzy przetargu nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się 21 maja 2024r. o godz. 900w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Termin do złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.01.2024 r. zgodnie z wywieszonym wykazem.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca. Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28 wew. 104.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 18.04.2024r. do 18.05.2024 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Żołynia

Piotr Dudek

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO