Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
III przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

III przetarg ustny nieograniczony

GKO.6840.2.20.2022.AT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

w dniu 14 października 2022 r. o godz. 11:00

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie PODKOMORZYCE działka nr 7/44 o powierzchni 0,1255 ha oraz działki nr 7/46 o powierzchni 2,5564 ha

cena wywoławcza: 700.000,00 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Źródło: https://czarnadabrowka.e-mapa.net/

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Podkomorzyce, gmina czarna Dąbrówka w skład której wchodzi:

 1. Działka numer 7/44 o powierzchni 0,1255 ha obręb ewidencyjny Podkomorzyce. Opis użytków dla działki nr 7/44: RVI – 0,1184 ha, RVIz – 0,0071 ha.
 2. Działka numer 7/46 o powierzchni 2,5564 ha obręb ewidencyjny Podkomorzyce. Opis użytków dla działki nr 7/46: RVI – 0,8808 ha, RVIz – 1,6756 ha.

Opisana w księdze wieczystej nr SL1L/00029441/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku.

 1. Działka nr 7/44 w kształcie wydłużonego trapezu, porośnięta trawami samosiejkami. Działka o szerokości około 10 m i długości ok 121 m. Na powierzchni działki zlokalizowane są dwie nitki kanalizacji sanitarnej o śr. 110 mm – rurociągu tłocznego.
 2. Działka nr 7/46 składa się z dwóch obszarów:
 • Pierwszy obszar przeznaczony jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (wschodnia część działki) – na podstawie pomiarów z mapy powierzchnia tego obszaru wynosi 16264 m2;
 • Drugi obszar wzdłuż działki nr 305/2 i 306/2, który stanowi tereny zalesień (północno-zachodnia część działki) na podstawie pomiarów z mapy powierzchnia tego obszaru wynosi 9300 m2; obszar porośnięty samosiejkami; w część północno-wschodniej i południowo-wschodniej działka porośnięta samosiejkami.

Dojazd do działek 7/44 i 7/46 bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, działka 7/44 przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej. Do wykonania zjazd.

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXI/250/06 z dnia 31.01.2006 r. działki położone są na obszarze :

 1. Działka 7/44 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 031 P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 2. Działka 7/46 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 031 P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz Z06 ZLZ – tereny zalesień

CENA WYWOŁAWCZA – 700.000,00 zł

Wadium – 70.000,00 zł

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych:Brak

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2022 r. o godz. 1100 w Sali Narad – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

 1. WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 11 paździenika 2022 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 11 października 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.)o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.
 2. I przetarg odbył się 12.05.2022 r., I przetarg odbył się 08.08.2022 r.,
 3. Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.
 5. Wpłacenie wadium, na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).
 6. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.
 7. Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.
 8. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.
 9. Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.
 10. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, w prasie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 2 miesięcy tj. od dnia 11.08.2022 roku do dnia przetargu 14.10.2022 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.