Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Brwinów, dnia 7 lutego 2023 roku.

GN.6845.2/2023KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z Nr 2

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

w formie 1 lokalu użytkowego w pawilonie handlowo – usługowym.

Przedmiotem dzierżawy będzie niżej opisany lokal użytkowy usytuowany na miejskim targowisku w Brwinowie przy ulicy Rynek 24:

Nr lokalu użytkowegoPowierzchnia w m 2Wywoławcza wysokość czynszu miesięcznie z tytułu dzierżawy netto (bez opłat za media)
1834,531200,00 zł

Dodatkowo będzie możliwe wydzierżawienie terenu do 1m przed pawilonem dzierżawionego lokalu za 6,15 złotych brutto za każdy m2.

Przeznaczenie lokalu użytkowego do dzierżawy w celach prowadzenia w nich działalności handlowo – usługowej.

Okres dzierżawy – 25 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

Pawilon handlowo – usługowy jest usytuowany na miejskim targowisku w Brwinowie przy ulicy Rynek 24, w jej południowej części. Wykonany jest w konstrukcji stalowej ze ścianami zewnętrznymi i dachem obłożonymi płytą warstwową, ścianami wewnętrznymi obłożonymi płytą kartonowo- gipsową, na podłodze wykładzina winylowa. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,40 m2 do wykorzystania na cele handlowo – usługowe oraz łazienki o powierzchni 3 m2. Jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, grzewczą elektryczną.

Miejskie targowisko jest zlokalizowane na działce ewidencyjnej 231/1 o powierzchni 0,3508 ha, z obrębu 08 miasto Brwinów, uregulowanej w księdze wieczystej WA1P/00075309/9.

Czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT (według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego) będzie płatny z góry miesięcznie do 28 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz do zawarcia umów na dostawę mediów i ponoszenia opłat z tytułu dostawy i zużycia mediów.

Lokal użytkowy będzie przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony – 25 lat, w drodze przetargowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejsce, termin i warunki uczestnictwa w przetargu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu.

W przetargu będą mogły uczestniczyć osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, nieposiadające jakichkolwiek zaległości finansowych względem Gminy Brwinów i innych jednostek jej podległych.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach: 9 lutego 2023 roku – 2 marca 2023 roku opublikowany na stronie internetowej:www.brwinow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z