Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu nr 14 Burmistrza Gminy Brwinów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nr 14 Burmistrza Gminy Brwinów

Brwinów, dnia 19 sierpnia 2022 roku.

GN.6840.14.2022KS

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

W Y K A Z   NR 14

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży będzie udział ½ części w niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o powierzchni 0,8752 ha, położonej w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów, w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1P/00110836/0.

Cena udziału w działce : 1 150 000 złotych netto

(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 931) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Na dzień publikacji niniejszego wykazu sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w wysokości 23 %.

Działka stanowi współwłasność Gminy Brwinów (udział ½) oraz osób fizycznych (udział ½).

Zlokalizowana jest w m. Moszna – Parcela w gminie Brwinów. Jest niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, płaska, porośnięta trawą i krzewami. Ma kształt trójkąta. Nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Nie posiada dostępu do drogi publicznej. W sąsiedztwie zabudowa magazynowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele, przedmiotowa działka położona jest terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową – symbol PU-1.

Dla terenu został wyznaczony w drodze Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX.314.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie za sygnaturą akt I Ns 1005/21 zawisła sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości w zakresie działki numer ewidencyjny 13 położonej w Mosznie Parceli, z udziałem pozostałych współwłaścicieli. Wniosek został złożony przez współwłaścicieli nieruchomości (osoby fizyczne).

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym ogłoszeniu. Płatność należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości jest jednorazowa (bez możliwości rozłożenia na raty), najpóźniej na 2 dni przed zawarciem aktu notarialnego. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki gruntu, upływa w dniu 7 października 2022 roku. Wnioski o nabycie ww. trybie, przedmiotowej działki należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12, w Biurze Obsługi Interesantów, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brwinowie, przy ulicy Grodziskiej 12 lub telefonicznie po numerem (22) 738 26 94.

Niniejszy wykaz został w dniach 26 sierpnia 2022 roku – 16 września 2022 roku opublikowany na stronach internetowych:www.brwinow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl i wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE