Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

STAROSTA LUBARTOWSKI

        21-100 LUBARTÓW

          ul. Słowackiego 8

          tel. 81 855 28 65

GEO.6840.8.2022

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UDZIALE 89/600 CZĘŚCI, PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

            Starosta Lubartowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje,
że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 89/600 części, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

            Sprzedaż dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym, położonej w gminie Serniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 765/7 o pow. 0,0613 ha (obręb 0007 – Serniki Wieś), dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1A/00065192/5. Skarb Państwa jest współwłaścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 89/600 części. Udział Skarbu Państwa znajduje się w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A.

            Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie na okres 21 dni, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz przekazuje się do Wojewody Lubelskiego w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody Lubelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej ugn (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.), informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

            Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 3 ugn wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

            Informacji dotyczącej wyżej wymienionej nieruchomości można zasięgnąć w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Starostwa lub pod numerem tel. ( 81) 855-24-67.

                                                                                       STAROSTA  

                                               Tomasz Marzęda

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec