Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica

OGŁOSZENIE

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021r. Poz. 2213).

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica

Lp.Położenie nieruchomości ————– Nr Księgi WieczystejOznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów, ————- powierzchnia i użytek gruntowyOpis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego oraz sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza

Wadium —————- Proponowane minimalne postąpienie
1.obr. Kobylnica ————— SL1S/00064179/0działka nr 147 ————- pow. 0.70 ha RIIIbDziałka posiada foremny prostokątny kształt i płaskie ukształtowanie terenu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Banacha) poprzez nieurządzoną drogę oznaczoną numerem 653. Ograniczenia w użytkowaniu: do czasu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na kablową, w pasie terenu o szerokości 2×7,5 m od osi linii, obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej. Działka nieuzbrojona. W księdze wieczystej znajdują się również inne działki. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kobylnica Poznańskiego-2 – jednostka planu 1P z przeznaczeniem podstawowym: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

525.000,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży


52.500,00 zł
—————-
6.000,00 zł

Termin przetargu: 20 października 2023 r., godz. 900

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, budynek B, pok. 18 (sala konferencyjna).

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kobylnica nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Sławnie najpóźniej do 16 października 2023 r.(za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.

Poprzednie przetargi odbyły się w następujących dniach: I – 20.12.2022 r., II – 10.03.2023 r., III – 31.05.2023 r.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w pokoju nr 5 Referatu Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kobylnica lub na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce – dla inwestora, planowanie przestrzenne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

2) w przypadku spółek cywilnych uczestniczących w przetargu winny być one reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem potwierdzającym tożsamość i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

3) w przypadku podmiotu, który podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, który będzie uczestnikiem przetargu, winien być reprezentowany przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w KRS. Osoba ta lub osoby powinny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika reprezentującego podmiot podlegającego wpisowi w KRS za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w KRS.

4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej, dotyczącej przedmiotu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku jego uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, ulega przepadkowi na rzecz zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ulicy Głównej 20 w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod nr tel. 059 85-86-250 oraz na stronie internetowej www.bip.kobylnica.pl.

UWAGA: Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu