Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028

OGŁOSZENIE

Jabłonka

GMKR.6840.23.2014 Nidzica, 27 lutego 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka,

gm. Nidzica,oznaczonych jako działki numer:

 1. 447/1 o pow. 0,1264 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 131/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.
 2. 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działki zlokalizowane na północ od strefy zabudowy wsi, przy drodze asfaltowej prowadzącej przez miejscowość. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, nieco dalej zabudowa mieszkaniowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 500 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku ok. 50-100 m drogą gruntową. Działki posiadają dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.5.KDW.X (dz. nr 482) i 15/10.4.KDW.X (dz. nr 447/11). Kształt działek regularny, korzystny do zagospodarowania. Działki nie są uzbrojone w elementy infrastruktury technicznej, jedynie przez działkę nr 447/1 (tuż przy północno-zachodniej granicy działki) przebiega linia telekomunikacyjna. Zaopatrzenie w:

– wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;

– kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

– energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działki położone są na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomościach nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem w działce nr 447/11 wynosi:

 1. działka nr 447/1 – 99 900,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 18 680,49 zł (osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 49/100);
 2. działka nr 447/2 – 109 300,00 zł (sto dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT 23%
  w kwocie 20 438,21 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 21/100).

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100), tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne
w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 30 marca 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku przedsiębiorców, rozłożenie ceny sprzedaży na raty stanowić będzie pomoc de minimis,
o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.

UE L. 352 z 24.122013 r.). Wymagane wówczas będzie złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia czy i w jakiej wysokości uzyskiwałw danym roku i w dwóch poprzednich latach pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu, jeżeli tak to w jakiej kwocie (całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych) oraz przedłożenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy de minimis.

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 447/1 wraz z udziałem w działce 447/11 odbył się 23 sierpnia 2022 r., drugi 06 października 2022 r., rokowania 29 listopada 2022 r., natomiast drugie rokowania 24 stycznia 2023 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 447/2 wraz z udziałem w działce 447/11 odbył się 25 sierpnia 2022 r., drugi 11 października 2022 r., rokowania 30 listopada 2022 r., natomiast drugie rokowania 25 stycznia 2023 r.

Trzecie rokowania odbędą się w dniu 04 kwietnia 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 447/1 lub 447/2 położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 1 – Biuro Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 1500.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone
z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada, a rokowania zostają unieważnione.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 30 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu