Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107

OGŁOSZENIE

Jabłonka

Nidzica, 28 lipca 2022 r.

GMKR.6840.37.2021

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczona jako działka nr 175/5 o pow. 0,1218 ha,opis użytku: Br/RV – 0,0134 ha, RVI – 0,0463 ha, RV – 0,0621 ha.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze OL1N/00007734/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 149 076,00 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 27 876,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wadium (wniesione w pieniądzu do dnia 01 września 2022 r.) w wysokości 23 000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się dnia 06 września 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim 
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia                     o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 01 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z