Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689

OGŁOSZENIE

Kamieniec

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w Kamieńcu

Lp.Księga wieczystaObrębNr ew. działkiPow. nieruchomości (ha)Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania
Łączną cena nieruchomości wraz z udz. w dz. drogowej netto (zł)Wadium (PLN)
1SZ2S/00036447/5Kamieniec19/16 wraz z udz. do 1/4 części w dz. nr 19/190,0850 (dz. 19/16)
0,0184 (dz. 19/19)
Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolem klasoużytku RIIIb, przy czym działka nr 19/19 będzie stanowiła drogę wewnętrzną.150.450,0015.045,00

Przetarg odbędzie się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie – Kołbaskowo nr 87 w dniu 05.09.2023r. o godz. 9.00.

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu. Cena nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kołbaskowo: Bank PeKaO S.A. II/O Szczecin numer: 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928, najpóźniej w terminie do dnia 30.08.2023r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Kołbaskowo) oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargudowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

– osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

– osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty wadium w tytule przelewu należy podać: dane nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (nr działki i obręb) oraz imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oferenta. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium zwraca się osobie, która nie wygrała przetargu, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży, w tym opłaty notarialne i koszty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 12.05.2023r i 28.06.2023r.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości:

  1. Nieruchomości położone są na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/140/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21.10.2019r. (Dz.U. Woj. Zach. z 2019r., poz. 5863), oznaczonym symbolem elementarnym 1.MN, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z którego wynika również, że teren objęty planem jest położony w granicy obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” kod PLB 320003, wzdłuż północnej granicy terenu należy zabezpieczyć obszar planu przed potencjalnym osuwaniem się mas ziemnych z terenu sąsiadującej działki nr 19/12.

Działka nr 19/16 ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, umożliwiający jej racjonalne zagospodarowanie. Teren jest nieogrodzony, z nachyleniem w kierunku południowym. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w pobliżu ulicy Chabrowej (brak urządzonego wjazdu z ulicy na teren działek). Dojazd do działki odbywał się będzie wydzieloną geodezyjnie działką nr 19/19, obręb Kamieniec, stanowiącą drogę wewnętrzną (obecnie nie urządzoną), która zostanie wykonana przez nabywców na własny koszt i we własnym zakresie, ponieważ każdy nabywca działek od nr 19/15 do nr 19/18 nabywa również udział do 1/4 części w działce drogowej (działka nr 19/19), a następnie do drogi publicznej kategorii powiatowej przez działki nr 19/7 i 92/8 (ul. Chabrowa) oznaczone w miejscowym planie symbolem 7.KD.L, tj. droga publiczna klasy lokalnej, kategorii gminnej.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 19/16 znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego (ul. Chabrowa), a przyłączenia do tych sieci wykona nabywca własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci. Dla działki zostały wydane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także warunki techniczne rozbudowy tych sieci na terenie działek nr: 19/7, 19/19 i 92/8, obręb Kamieniec (dokumenty dostępne w urzędzie). Ponadto na nieruchomości stanowiącej działkę nr 19/19, będącej drogą wewnętrzną została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorców przesyłowych polegająca na prawie wybudowania i ułożenia urządzeń, sieci i przyłączy, a także na korzystaniu z tej nieruchomości na cele eksploatacji sieci, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji oraz usuwania awarii, a także wymiany i ułożenia nowych sieci, także w celu dokonywania nowych przyłączeń do sieci.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.
  2. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka powinna być uzgodniona z Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kołbaskowo. Koszty związane z wycinką ponosi nabywca.
  3. Nabywcy przyjmują działki w stanie istniejącym. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  4. Gmina Kołbaskowo nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych występowania w obrębach zbywanych nieruchomości ewentualnie znajdujących się w glebie: pozostałości budowlanych, zabytków, niewypałów, odpadów i zanieczyszczeń. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
  5. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Kołbaskowo nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
  6. Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań niż wyżej opisane.
  7. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kołbaskowo – Urząd Gminy Kołbaskowo można uzyskać na stronie www.bip.kolbaskowo.pl.
  8. Zgodnie z § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg ustny nieograniczony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
  9. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nieruchomości można oglądać w miejscu lokalizacji po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sprzedającego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Gminy w Kołbaskowie w godzinach pracy urzędu(tel.: 91 88 49 035, e-mail: lipinska@kolbaskowo.pl). Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, licząc od dnia 03.08.2023r. Wójt Gminy Kołbaskowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia