Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153

OGŁOSZENIE

Kaszów

Liszki, dnia 29 sierpnia 2022 roku

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej
Księgą Wieczystą
nr KR1K/00015906/9

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/9 o pow. 2,3990ha

Cena wywoławcza wynosi: 5.781.000,00 zł brutto ( w tym 23% VAT)

(słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Wadium wynosi: 1.000.000,00 zł

(słownie: jeden milion złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2022 roku o godzinie 12:00w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 1.000.000,00należy wpłacić do dnia 25 października 2022 rokuna rachunek Urzędu Gminy Liszki nr: 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu
w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości i terminie – w tytule należy podać: „wadium dotyczy przetargu na działkę nr 3071/9 obręb Kaszów.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów
– obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą nr XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 08.11.2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019 ) działka
nr 3071/9 położona w miejscowości Kaszów znajduje się: – pas (od strony zachodniej ok. 2,5m) w terenie komunikacji – droga publiczna 1KDL2, – w pozostałej części w terenie produkcyjno-usługowym 2P/U1.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ujawnione w dziale III Księgi Wieczystej KR1K/00015906/9 wpisy ograniczonych praw rzeczowych nie dotyczą działki będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

Pełna treść niniejszego ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Liszkach znajdującym się przy ul. Mały Rynek 18 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszkiw zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCHi na stronie internetowej www.liszki.plw zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych.

Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego
i Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3 (Geodezja), tel. 12 257-65-57.

Wójt Gminy Liszki

mgr Paweł Miś

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO