Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
kolejny przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

kolejny przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT OLSZTYNA

o g ł a s z a

kolejny przetarg ustny nieograniczony

( I przetarg odbył się w dniu 18 listopada 2022 r.)

(II przetarg odbył się 10 marca 2023 r.)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/8, obręb 88, opowierzchni 1837 m2, położonej przy ul. Bublewicza, opisanej w księdze wieczystej OL1O/00057190/5, przeznaczonej pod usługi, handel, z przeznaczeniem uzupełniającym: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 480 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana zostanie podatkiem VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II Nr 1 w sali numer 219 (II piętro).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna, prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie SA – numer konta 77 1030 1508 0000 0008 2300 1003 do dnia 04 września 2023 r. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 04 września 2023 r. na koncie Urzędu Miasta Olsztyna. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Olsztyna, w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

W dziale III księgi wieczystej OL1O/00057190/5, wpisane są ograniczone prawa rzeczowe na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie:

  • odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie przechodu w przyszłości przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia dn300 maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5,5 MPA relacji Bartąg -Wadąg,
  • odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie przechodu przez nieruchomość gazociągu wysokiego ciśnienia dn 150 maksymalne ciśnienie robocze (MOP) 5,5 MPA relacji Grądek – SRP Michelin,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zwolniła z obciążenia służebnością przesyłu działkę 88-17/8.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń niż wyżej wymienione oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mariana Bublewicza w Olsztynie” uchwalonym w dniu 24 listopada 2021 r. Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XXXIX/659/21, położona jest na terenie oznaczonym konturem „2UH” – usługi, handel, z przeznaczeniem uzupełniającym: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomość położona jest przy wschodnim przedmieściu Olsztyna, w pobliżu ulicy Bublewicza. Niedaleko znajduje się węzeł drogowy na południowym odcinku obwodnicy miasta, w ciągu drogi krajowej nr 16. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską, z niewielkim utwardzeniem z płyt betonowych.

Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, poprzez gminną drogę wewnętrzną położoną na działce gruntu nr 17/4 (obr. 88)

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia wskazanego na mapie zasadniczej – przewodów energetycznego oraz telekomunikacyjnego (nieczynny). Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do istniejących sieci w celu wykonania naprawy, konserwacji i wymiany. O ewentualną przebudowę odcinków sieci, nabywca winien wystąpić do właściciela sieci z wnioskiem o podanie warunków ich przebudowy. Koszty z tym związane będzie ponosił wnioskujący o ich przebudowę.

Drzewa i krzewy występujące na działce, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) , podlegają ochronie prawnej z wyjątkiem drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, lub krzewów owocowych. Wycinka drzew/krzewów objętych ochroną prawną na cele przyszłego zagospodarowania terenu, bądź w ramach zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych wymaga zgłoszenia w Wydziale Środowiska (w przypadku osób fizycznych – na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), bądź uzyskania decyzji administracyjnej Prezydenta Olsztyna (w pozostałych przypadkach) i poniesienia przez właściciela gruntu stosownych opłat – zgodnie z wartością przyrodniczą poszczególnych drzew/krzewów.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Nabywca zobowiązany będzie w notarialnej umowie sprzedaży złożyć oświadczenie, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Olsztyn z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po jej sprzedaży, w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę, okaże się że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2142).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna pok. 102 I piętro, tel. (89) 527-31-11 wew. 373 lub (89) 535-32-15. Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są, w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu, infopublikator.pl i infoinwestycje.pl w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem umolsztyn.bip.gov.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.