Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Końskie ul. Folwarczna

OGŁOSZENIE

Końskie ul. Folwarczna

Końskie, dnia 28.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007

z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości

stanowiących własność Gminy Końskie położonych w Końskich przy ulicy Folwarcznej

Lp.Położenie nieruchomościNr działekPow. działekCena nieruchomości
w
złotych

Wadium
w
złotych
Opis nieruchomości
1.Końskie ul. Folwarczna3173/430,1125 ha130.180,00


15.000,00
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach granic: północna 20,00m, południowa 19,50 m, wschodnia 55,50 m i zachodnia 58,00 m. Działka częściowo ogrodzona od północy pojedyncze słupki betonowe i ogrodzenie z siatki, od zachodu częściowo ogrodzenie z siatki na słupach metalowych – ogrodzenie działki sąsiedniej. Przy granicy północnej działki zakrzaczenia i zadrzewienia.
2.Końskie ul. Folwarczna3173/440,1081 ha125.080,00

15.000,00
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach granic: północna 20,00m, południowa 19,50 m, wschodnia 53,00 m i zachodnia 55,50 m. Przy granicy północnej działki zakrzaczenia i zadrzewienia.
3.Końskie ul. Folwarczna3173/460,1034 ha119.650,00

15.000,00
Działka w kształcie prostokąta o wymiarach granic: północna 19,50m, południowa 19,50 m, wschodnia 52,00 m i zachodnia 52,50m. Przy granicy północnej działki zakrzaczenia i zadrzewienia.
4.Końskie ul. Folwarczna3173/470,1038 ha120.110,00
15.000,00
Działka w kształcie zbliżonym do równoległoboku o wymiarach granic: północna 19,50 m, południowa 19,5 m, wschodnia 52,00 m i zachodnia 52,00 m. Przy granicy północnej działki zakrzaczenia i zadrzewienia.

Cena działek zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Dla w/w działek Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00029124/0.

Wszystkie działki stanowią użytek RIIIb i RIVa – grunty orne.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urzęd. woj. świętokrzyskiego poz. 2268) przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem MN – w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy planu dopuszczają też: budynki gospodarcze, altany, garaże, wiaty, zieleń urządzoną, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, sieci, urządzenia i budowle infrastruktury technicznej.

Teren na którym znajdują się działki przeznaczone do sprzedaży wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: droga – ulica Folwarczna o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem po jednej stronie jezdni, wyłożonym kostką betonową, wodociąg, kanalizacja, gazociąg, sieć elektryczna i sieć telefoniczna.

Działki będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych działek odbędzie się dnia 5 kwietnia 2023 roku

o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, skrzydło zachodnie, pokój nr 2

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 30 marca 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN), wpłacone wadium uprawnia do licytacji każdej z działek, przy jednej wpłacie wadium możemy wylicytować jedna działkę,
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  2. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
  • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4, skrzydło zachodnie, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Wywieszono dnia …………..…… 2023 r.

Zdjęto dnia …………..….. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec