Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Końskowola

OGŁOSZENIE

Końskowola

ZN.6840.1.8.2022.AGKA Załącznik do Uchwały Nr 932/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 12 lipca 2022 r.

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Adres nieruchomościGmina Końskowola, obręb Końskowola
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków
Działka oznaczona nr 1631/6 o pow. 0,0053 ha, stanowiąca własność Powiatu Puławskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, położona jest w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola. Przedmiotowa działka gruntu w ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest symbolem B.

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr 1631/6 posiada powierzchnię
53 m2 i składa się z jednej działki o kształcie prostokąta – szerokość działki wynosi około 4 m a długość około 14 m. Ukształtowanie terenu działki: teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, linii energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej oraz sieci gazowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi. Odległość od centrum miejscowości wynosi około 270 m. Na działce znajdują się składniki budowlane i roślinne, stanowiące nakłady właściciela działki nr 514, z uwagi na co nie stanowią one przedmiotu dostawy.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób
zagospodarowania
Na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola uchwalonego przez Radę Gminy Końskowola uchwałą Nr IX/57/03 z dnia 19 sierpnia 2003 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 151 poz. 3183 z dnia 8 października 2003 r. (…) zmienionego uchwałą nr XLIX/251/2018 z dnia
4 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. poz. 2399, dotyczący ustaleń dla działki nr ewidencyjny 1631/6 położonej w obrębie Końskowola, działka nr 1631/6 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18.MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zgodnie z rysunkiem planu, działka nr 1631/6 zlokalizowana jest: – poza granicą nieprzekraczalnej linii zabudowy wrysowanej na rysunku planu; – w obszarze wpisanym do rejestru „A” zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr A/856; – w granicach strefy intensywnej zabudowy; – północna część działki nr 1631/6 przylega do drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDL – tereny dróg publicznych – drogi lokalne.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.

Forma i tryb zbycia
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym –na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514
o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Cena nieruchomości

5 847,16 zł (netto)+ 1 344,85 zł (23% podatku VAT) = 7 192,01 zł (brutto)

Informacje dodatkowe:

I

  1. Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67
    ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
  2. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
  3. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto – księgowe.

II

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
  2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
  3. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

III

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu
12 lipca 2022 r. na okres 21 dni, a ponadto opublikowany w prasie oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 23 sierpnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886 – 11 – 62.

UCHWAŁA Nr 932/2022

Zarządu Powiatu Puławskiego

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXVIII/228/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka: 1631/6 o pow. 0,0053 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00078018/1, przeznaczonej do sprzedażyw trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 514 o pow. 0,0950 ha, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola.

2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu Powiatu:

Imię i nazwiskoFunkcjaStanowisko Członków Zarządu Powiatu
ZaWstrzymał sięPrzeciw
Danuta SmagaPrzewodnicząca Zarządu


Leszek GorgolWicestarosta


Ireneusz RzepkowskiCzłonek Zarządu


Jan ZiomkaCzłonek Zarządu


SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO