Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
najem miejsca postojowego oznaczonego numerem 29

OGŁOSZENIE

najem miejsca postojowego oznaczonego numerem 29

Puławy, dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZN.6845.97.2023.ZP

STAROSTA PUŁAWSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 44/2023 Starosty Puławskiego z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na najem miejsca postojowego oznaczonego numerem 29,usytuowanego na nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy.

Szczegółowe rozmieszczenie miejsca postojowego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00061072/5.

 1. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU

Miejsce postojowe zlokalizowane jest nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha przy ul. Reymonta w Puławach. Na przedmiotowej nieruchomości urządzony jest ogrodzony parking, na którym zlokalizowane jest 35 miejsc postojowych, a wjazd odbywa się przez bramę otwieraną na pilota.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami:

 • 23 U” z przeznaczeniem terenu pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych;
 • 27 KDD/D” z przeznaczeniem terenu pod dojazd.
 1. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM
  I POSTĄPIENIA
 2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 29 wynosi 58,00 zł netto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy.

 1. Wpłata wadium na miejsce postojowe upoważnia do wylicytowania wskazanego w tytule przelewu miejsca postojowego.

W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Wadium na miejsce postojowe nr 29 przy ul. Reymonta”.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) w terminie do dnia 19 września 2023 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Puławach w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą
w Końskowoli nr 88 8741 0004 0007 6858 2000 0060.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19 września 2023 roku wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.

W tytule przelewu należy podać numer miejsca postojowego, którego wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na podstawie pisemnego wniosku, w którym wskazana będzie forma zwrotu wadium tj. gotówka lub przelew na wskazany numer rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet wylicytowanej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby, prócz wpisania numeru miejsca postojowego, winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione.

 1. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.
 1. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU
 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 29, odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku o godz. 9:20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19 w sali nr 102.
 2. Przetarg poprowadzi Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu.
 1. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU
 2. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić:
 • ważny dokument potwierdzający tożsamość,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia),
 • pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym oraz zawarciem i wykonywaniem umowy na najem miejsc postojowych przy ul. Reymonta
  w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e w związku z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia),

Komisja Przetargowa biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy uczestnik przetargu może dysponować warunkami technicznymi by stosowne oświadczenia wydrukować samodzielnie, każdorazowo dysponuje gotowymi drukami oświadczeń do podpisania.

ponadto w przypadku:

 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa;
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu.
 1. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 2. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.
 1. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
 1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
  Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość.
 4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia.
 5. Wynajmujący zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, pok. 103, tel. (81) 886-11-62.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Starosta Puławski

Danuta Smaga

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy