Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Tekst na tablicę ogłoszeń i strony internetowe

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ulicy Borsuczej oznaczonych jako działka nr 61/74obr. 66 opow. 0,0222 hazapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00038622/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz działka nr 61/106 obr. 66 opow. 0,0096 hazapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00052455/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone w Cieszynie przy ul. Borsuczej. Działki stanowią jednolitą gospodarczą całość – grunt ma wydłużony kształt przypominający prostokąt o długości ok. 48 m i szerokości ok. 6m-7m oraz nachyleniu w kierunku południowym. Teren ten ma nawierzchnię trawiastą i jest częściowo ogrodzony płotem od przylegającej posesji, stanowi tzw. plombę między działkami zabudowanymi segmentami budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej Uzbrojenie – przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna, nadto teren ten znajduje się w sąsiedztwie sieci pełnego uzbrojenia technicznego. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni.

Wpisy w księdze wieczystej:

1. Księga wieczysta nr BB1C/00038622/9:

W dziale I-Sp, III i IV brak wpisów.

2. Księga wieczysta nr BB1C/00052455/1:

W dziale I-Sp, III i IV brak wpisów

Działki nie są obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 61/74 obr. 66 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolem 9.MN3, natomiast działka nr 61/106 obr. 66 znajduje się w terenach zieleni prywatnej, oznaczonej symbolem 6.MN/Z.

Osuwiska:

Zgodnie z mapą osuwisk Państwowego Instytutu Geologicznego na przedmiotowych działkach nie zarejestrowano osuwisk, jednakże są w ich bliskim rejonie.

Dostęp do drogi:

Teren ten ma dostęp do drogi publicznej ul. Borsuczej od strony północnej.

Drzewostan:

Realizacja nowego uzbrojenia:

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za sieci i zbiorniki przebiegające przez działkę nr 61/74 oraz 61/106 obr. 66 nie ujawnione w chwili zbycia na istniejących mapach geodezyjnych.

Wznowienie granic:

Informacje dotyczące przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, II piętro) o godz. 1300.

W przypadku osób będących w związku małżeńskim, w przetargu muszą uczestniczyć oboje małżonkowie, chyba że posiadają rozdzielność majątkową lub środki na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego. W przypadku nieobecności jednego z małżonków koniecznym jest posiadanie na przetargu przez drugiego z nich oświadczenia o wyrażeniu zgody nieobecnego małżonka na udział w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 3 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto (nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie, że nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Cieszyn (w tym gminnych jednostek organizacyjnych) oraz w przypadku:

  • osoby fizycznej – dowód tożsamości,
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dowód tożsamości, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta,
  • osoby prawnej w tym spółki prawa handlowego – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta, stosowne pełnomocnictwa i dowód tożsamości osoby stawającej do przetargu,
  • spółki cywilnej – dowody tożsamości, umowę spółki cywilnej, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed jego złożeniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem przez oferenta.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter, pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w razie uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 33 4794 237 lub 33 4794 232.

Cieszyn, dnia 8 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18